Valitsus eraldab kohalikele omavalitsustele toetusfondist 2,2 miljonit eurot, et edendada jäätmete sortimist. Toetust saavad 57 omavalitsust, mis täitsid kõiki esitatud nõudeid.

  • Jäätmed
  • 23. aprill 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Toetuse saamiseks peab omavalitsuses olema tagatud jäätmejaama kasutamise võimalus ja korraldatud jäätmevedu. Samuti peab omavalitsusel olema kehtiv jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri ning asutatud jäätmevedajate register. Dokumendid tingimuste täitmiseks tuli esitada eelmise aasta 31. oktoobriks ning nende täitmist hindas keskkonnaamet.

Kõiki tingimusi täitsid kogu territooriumi ulatuses 37 omavalitsust. Kogu territooriumi ulatuses ei täitnud tingimusi 20 omavalitsust ning seetõttu saavad need omavalitsused ka toetust osaliselt. Toetust ei saanud 22 omavalitsust, sest nendest 13 ei tõestanud tingimuste täitmist ning üheksal omavalitsusel ei olnud elanike jaoks tagatud ligipääs nõuetele vastavasse jäätmejaama. 

Toetuse jaotamist arvestatakse omavalitsustes registreeritud majapidamiste arvu järgi.