Venemaa keskkonnaorganisatsioonid on kategooriliselt vastu plaanile ehitada Moskva kesklinna prügipõletamise tehas. Organisatsiooni Greenpeace annab oma venekeelses veebiväljaandes teada, et selliste tehaste ehitamine võib pöördumatult kahjustada moskvalaste tervist.

Venemaa ökoloogid avaldasid meedias vastavasisulise protestikirja. Tehase ehitamise projekt kinnitati 11.märtsil käesoleval aastal. Üleskutse hoiatab, et sedasi seatakse ohtu kõikide Moskva linnaelanike tervis. Teadaolevalt elab Venemaa pealinnas 15 miljonit inimest.

Moskva on suurima elanike arvuga linn Euroopas. Uues tehases plaanitakse igal aastal põletada vähemalt 4 miljonit tonni olmejäätmeid. Protestikirja koostajad leiavad, et otsus on vastu võetud asjatundmatute ametnike poolt, kes ei ole arvestanud teiste ökoloogiliselt ohutumate tahkete olmejäätmete käitlemise viisidega.

Sellest tulenevalt nõutakse Moskva linnavalitsuselt projekti peatamist. Projekt tuleks uuesti läbi vaadata ja kaasata ettevõtmisse ka prügikäitlemisasjatundjad, keskkonnakaitsjad ja tervishoiu spetsialistid.

Üleskutse koostajad paluvad riigivõimudelt kiiret sekkumist, et ära hoida 10% riigi elanikkonna tervise kahjustumine.

Bioneer meenutab oma lugejatele, et targalt toimivas jäätmekäitlussüsteemis prügi esmalt sorteeritakse. Seejärel suunatakse maksimaalselt suur kogus prügi ümbertöötlemisele või bioloogilisse käitlusesse. Alles jäänud praht kas ladustatakse või põletatakse.

Põletamisel väheneb olmejäätmete maht kuni 90% ja kaal kuni 70%. Jäätmete põletamine toimub vastavates jaamades või tehastes ning selle protsessi käigus eraldub soojusenergiat. Olmejäätmete põletamisel peab temperatuur olema vähemalt 800-900ºC, ohtlikel jäätmetel vähemalt 1100-1300ºC. Põletamise käigus eraldub palju kasvuhoonegaase.

Oluline on, et põletamisel tekkivad gaasid jahutatakse kiiresti temperatuuripiirkonda 300-600ºC. See väldib dioksiinide teket. Dioksiinid on ülimürgised vähki ja sünnidefekte põhjustavad ained. Olmejäätmete põletamisel tekkivad gaasid on vaja enne õhku paiskamist puhastada. Enne prahi põletamist tuleb veenduda, et ohtlikud jäätmed on eemaldatud.