Toitainete ja ohtlike ainete vähendamine Läänemeres on tähtis tervele Euroopale. 2015. aasta oktoobris käivitunud WATERCHAIN projekti eesmärgiks on vähendada neid aineid jõgedes, mis suubuvad Läänemerre erinevatest riikidest. Projekti keskmeks on pilootalad (Eestis Tallinna veehaare), kus kaardistatakse kõige suuremad reostusallikad ning katsetatakse uusi tehnoloogiaid. Eri riikide teadlased võrdlevad olukorda osalevates maades ja rakendatud meetmeid ning õpivad teineteise kogemustest.

  • Veemajandus
  • 3. märts 2016
  • Merd pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Projekti WATERCHAIN põhieesmärgiks on suurendada teadlikkust organisatsioonide ja üksikisiku tegude tagajärgedest ja vastutusest Läänemere seisundi parandamisel. Projekti kaasatakse kõik pilootala elanikud läbi erinevate ürituste ja koolituste ning sotsiaalmeedia. Olemasolev info ja kogutud uued teadmised koondatakse interaktiivsesse käsiraamatusse, mis sisaldab näiteks praktilisi juhendeid, kuidas valmistada ja kasutada kulutõhusaid filtersüsteeme.

Tallinna veehaare – Eesti suurima tarbijaskonnaga joogiveeallikas

Eestis on pilootalaks valitud Tallinna veehaare pindalaga ~2500 km2, mis hõlmab peamiselt Harju alamvesikonda. Seal viiakse läbi süvendatud uuringuid, näiteks uuritakse toitainete koormust ja  ohtlike ainete allikaid.

Toitained tulevad Läänemerre põllumajandusest ja inimtegevusest (näiteks ühiskanalisatsiooniga liitmata piirkonnad), samuti metsade majandamisest. Lisaks sellele analüüsitakse projekti käigus piirkonna mullatüüpide mõju vee kvaliteedile. Samuti valitakse välja piirkonnad, kus toitainete kontsentratsioonid ja/või koormus ei vasta Eestis kehtestatud normidele ning seal viiakse läbi põhjalik veekvaliteedi uuring.

Ohtlike ainete uuringuks valiti välja laia levikuga tarbekaupades olevad ohtlikud ained ja põllumajanduses enimkasutatavad kemikaalid. Analüüsitavate ainete  hulgas on mitmed ohtlikud ained, mille kohta Eestis praegu info kas puudub või on lünklik. Pilootalal asuvates Tallinna lähivaldade uuselamurajoonides uuritakse sadevees leiduvaid ohtlikke aineid. Tulemustest lähtudes hinnatakse uute väiksemõõtmeliste puhastusmeetodite rakendamist pilootala sademeveesüsteemides.

WATERCHAIN projekti finantseeritakse Euroopa Liidu Kesk-Läänemere programmist ning selles osalevad lisaks Eestile partnerid Soomest, Ahvenamaalt, Rootsist ja Lätist.

Projekti koordineerib Satakunta Rakenduskõrgkool/WANDER Nordic Water and Materials Institute ning projekti Eesti partnerid on Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus.