Esimest korda arutatakse Euroopa Parlamendi petitsioonikomitees üht Euroopa kodanikualgatust. Avalik kuulamine toimub 26. veebruaril kell 16, kuulamisest võivad osa võtta kõik huvilised.


Jaanuris 2013 alustas Eurooopa kodanikualgatus “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” allkirjade kogumist, et muuta ökotsiid – ökosüsteemide ulatuslik kahjustamine – kuriteoks ka seadustes.

Tulenevalt EL seatud reeglitest on kodanikualgatusel aega üks aasta, et koguda vähemalt miljon häält, mille tulemusena läheb ettepanek eraldi arutlusele ning võib viia uute direktiivi(de) loomiseni Euroopa Komisjonis.

“Lõpetame ökotsiidi Euroopas” selle eesmärgini ei jõudnud, kuid jätkas sellegipoolest häälte kogumist tavalise petitsioonina. Praeguseks on kogutud üle 184 000 hääle ning algatuse korraldajad on suutnud oma ettepaneku viia Euroopa Parlamendi petitsioonikomitee ette, kus eurosaadikutel on võimalus sellele vastata.

Euroopa kodanikualgatus (ingl.k. European Citizens Initiative, ECI) on otsedemorkraatia vahendina eksisteerinud 2012. aastast alates, kuid selle kasutamine käib endiselt üle kivide ja kändude, ulatuslikust andmenõutest (mis ei võimalda osadel EL kodanikel isegi oma häält anda) kuni tehniliste probleemideni.

Samal päeval, kui “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” on kuulamisel, arutatakse ka kodanikualgatuse ülevaatamist. Carsten Berg Euroopa kodanikualgatuse parema toimimise eest seisevast organisatsioonist The ECI Campaign, ütleb: “Suur hulk protseduure ja bürokraatiat, mis kaasnevad kodanikualgatuse korraldamisega, on paljud potentsiaalsed kasutajad eemale peletanud. Kõik seni korraldatud algatused on esitanud välja toonud hulga vigu, mis tõendavad vajadust vahendi korralduse ülevaatamiseks.”

Seda enam on tähelepanuväärne, et ilma ühegi palgalise töötajata ning täielikult vabatahtlikult korraldatud kodanikualgatus (üks väheseid selliseid kõigi algatuste seas) “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” suutis nii palju hääli koguda, ilma üleeuroopalise meediakampaania jaoks vajalike ressursside olemasoluta.

Kampaania algataja Prisca Merz ütleb: “Pärast kaht aastat rasket tööd ning tuhandete inimeste ja organisatsioonide toetust, on jõudnud kätte päev, kui saame Brüsselis näidata, millest meie, kodanikud, hoolime. EL peab tagasi tulema oma kohustuse juurde tagada oma kodanikele õigus puhtale keskkonnale, nii praegustele kui tulevastele põlvkondadele. Eksisteeriv seadusandlus seab selleks valed stiimulid. Ökotsiidi ennetav seadus suudaks algatada liikumise tõeliselt jätkusuutliku rohemajanduse poole, mida me praegu hädasti vajame.”

Ökotsiid ei ole uus mõiste ning oli sees juba Rooma statuudi mustandis, mis sõnastab rahvusvahelised inimsusevastased kuriteod nagu genotsiid ja sõjakuriteod. Mehhiko lahe naftareostus, Fukushima, Rosia Montana kullakaevandus, Belo Monte hiidtamm on vaid mõned näited toimunud ja võimalikest ökotsiididest, mida saaks ennetada seadusega, mis loob selliste kuritegude eest otsese vastutuse otsustetegijatele nii avalikus kui erasektoris.

“Lõpetame ökotsiidi Euroopas” läheb avalikule kuulamisele petitsioonikomitees, mis tähendab, et erinevalt 1 miljoni kokku saanud kodanikualgatustest (mida on seni vaid kaks), pole komiteel kohustust konkreetseid järgmisi same paika panna, küll on neil aga see võimalus, kui parlamendiliikmed selleks soovi avaldavad. Seega on kõik EL kodanikud oodatud ka ühendust võtma oma eurosaadikutega ning soovitama neil oma hääl maksma panna.

Jätkuvalt on võimalik anda oma häält ka algatuse kodulehel www.endecocide.org.


EL petitsioonikomitee avalikud kuulamiste salvestused on hiljem kättesaadavad siit.

“End Ecocide on Earth” – “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” kampaaniast välja kasvanud ülemaailmne liikumine, kus saab jätkuvalt veel avaldada toetust ka Euroopa algatusele

2013-2014 kampaaniat kokkuvõttev tulemuste raamatuke on kättesaadav aruandest "END ECOCIDE A GLOBAL CITIZENS’ INITIATIVE TO PROTECT ECOSYSTEMS".