Eesti riik on sätestanud maapõuepoliitika arengusuunad, mille kohaselt peab muuhulgas  hoidma maapõuealast teavet ajakohasena ning suurendama majandusliku potentsiaaliga maapõueressursside osas. Hankemenetluse „Südamikpuurimistööd üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Türisalu ja Kallavere kihistu uuringuruumides Virumaal“ raames otsib geoloogiateenistus puurtööde tegijat kokku 16 puuraugu puurimiseks nimetatud uuringuruumides.

  • Maamajandus
  • 12. mai 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Puurimistööde eesmärkideks on läbida nii Türisalu kihistu graptoliitargilliidi kui Kallavere kihistu fosforiidi lasundid ja saada nendest maksimaalse väljatulekuga puursüdamikud. Olemasolevate lasundite uuringute kvaliteet ning geokeemiline andmestik ei ole täna ajakohane, sest vastavad uuringud on läbi viidud enam kui 50 aastat tagasi ning tol ajal teostatud laboratoorsete analüüside täpsusaste on teadmata.

Eesti Geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna juhataja Tiit Kaasik: „Oleme jätkamas riiklike maapõueressursside uuringutega, mille tulemusena täpsustame, millised rikkused ja millises mahus, meie maapõues peituvad. Planeeritud puurimise eesmärk on eelkõige kontrollida varasemate puursüdamike alusel toodetud teavet ning seeläbi varasemate andmete usaldusväärsust. Lisaks on plaanis teha materjalist täiendavaid analüüse, mida varem ei peetud vajalikuks või ei osatud teha. Kuna suurem osa omaaegsete otsingu- ja uuringutööde käigus saadud Türisalu ja Kallavere kihistu kivimitest on varasemate analüüside tegemisel ära kasutatud ja seetõttu täiendavateks uuringuteks kõlbmatud, vajame me uut kvaliteetset südamikku.“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.06.2020. Enne tööde alustamist on Eesti Geoloogiateenistus planeerinud 2020. aasta puurimisplaane lähemalt tutvustada kõigile seotud kohalikele omavalitsustele. Tööd Türisalu ja Kallavere uuringuruumis tuleb lõpetada hiljemalt 15.10.2020.