Eesti Loomakaitse Selts esitab käesolevaga vastulause Nils Niitra artiklile “Loomakaitsjad tegid metsa rahaks”.

Artiklis väidetakse, et ELS on ignoreerinud Audemäe kinnistu pärandaja Edith Laivi viimset tahet. Selline väide ei vasta tõele. ELS on järginud testamenti sõna-sõnalt ning pole tehtud mitte ühtegi otsust, mis meile seni teada olevalt Edith Laivi soove eiraks.

2009. aastal soovis Edith Laiv pärandada kinnistu ning märkimisväärse summa tollasele ELSi juhatuse liikmele Heiki Valnerile. Valner oli nõus raha vastu võtma, kuid kinnistu soovitas ELSi nimele kirjutada. 26.04.2010 sõlmitigi vastavasisuline notariaalne kokkulepe. Eraldi sõlmitud suusõnalised kokkulepped pole aga meieni jõudnud. Kuulsime neist esimest korda eile, kui ajakirjanikult kuuldud küsimuste osas Edith Laivi vara ja viimse tahte täitmise järele vaatama määratud Heiki Valneriga ühendust võtsime. Valner on eelnevalt väljendanud oma meelsust kinnistuga seotud kohustuste osas - tal ei ole soovi ja huvi sellega tegeleda ning lisaks ei ole taoliselt vormistatud testamendiga seaduse järgi teda võimalik selleks ka kohustada.

Seni oleme oma tegevuses lähtunud testamendist, milles on kirjas, et keelatud on puude raiumine kinnistul paiknevate ehitiste ümbert ning kinnistu maadele on jahimeeste lubamine keelatud, kuna ristikupõldudel käivad söömas metsloomad.

ELS-ile on Edith Laivi soovid väga olulised ning me püüame järgida kaasaja keskkonnahoiu nõudeid eesmärgiga saavutada parim võimalik tulemus. Nüüd kui oleme kursis Edith Laivi väidetava suulise kokkuleppega mitte teostada lageraiet, peame vajalikuks edasise tegevuse osas kokku kutsuda vastav komisjon.

Lääne-Euroopas ja Skandivaanias on üldiselt kinnisvara pärandamine omale südamelähedastele heategevusorganisatsioonidele väga populaarne. Üldjuhul müüvad organisatsioonid kinnisvara maha, et edendada valdkonda, mille jaoks vara on pärandatud. Ses osas oleme konsulteerinud ka Inglismaa WSPA ja Soome organisatsiooni SEY'ga, kellel on väga pikaajalised kogemused kinnisvara päranditega.

Kuna ELSil puudub suutlikkus lisaks igapäevasele loomakaitselisele tegevusele kinnistu ülalpidamidamisega tegelemiseks, siis on metsade säästva majandamise kava alusel tehtud metsamaterjali osaline müük meie arvates parim võimalus täita lahkunud Edith Laivi soovi aidata loomi ja arendada loomakaitse tegevust. Oleks vastutustundetu jätta kinnistu majandamiseta ning raiekõlbulik ja osaliselt tormikajustustest räsitud mets hooleta. ELS kasutab kõiki kasvava metsa müügist saadavaid vahendeid ainult ELS-i tegevuse finantseerimiseks, eelkõige loomadele arstiabi pakkumiseks, ennetustöö läbiviimiseks, abita jäänud loomadele hoiukodu pakkumiseks, väärkoheldud loomadele toidu ja abivahendite ostmiseks jms.

Veel on artiklis väidetud, et metsa majandamise kavas ette nähtud töödest on tegemata jäänud valgustusraie, mille tegemisse investeerib selts metsamüügist saadud tuluga. Tegelikus metsakavas on veel väga palju asju, mis kõik ootavad tegemist ja ka kindlasti ära tehakse. Uue metsa istutamine toimub alles tuleval aastal, kuna raietööd ei ole veel lõppenud. Raietöödega kahjustunud teede korrastamine toimub samuti peale tööde lõpetamist metsaraide teostaja poolt.

Kinnitul paikneva talu osas on selts vastavalt võimalustele jooksvalt toimetanud, ning nagu sai ajakirjanikule edastatud teates ka märgitud, plaanib ELS talu osas korraldada ka koosoleku, mis koosneb kohalikest elanikest ja loomakaitse seltsi aktiivsetest liikmetest, et leida talule hea ja sihipärane rakendus.