Septembri lõpul ja oktoobri algul toimus Matsalu rahvuspargis LIFE Nature projekti BALTCOAST raames rahvusvaheline seminar "Rannikulõugaste elupaigakompleksi seisund ja rannaniidu linnustik", kus tunnustati Eesti edusamme rannaniitude hooldamisel ja loodeti senise aerngu jätkumist.

Seminari korraldava LIFE Nature projekti üldkoordinaator Britta Küper Saksamaalt rõhutas, et Eestis on veel hulgaliselt hooldamata rannaniite, kus on lootust taastada haruldaste ja ohustatud liikide elupaiku ning selle teoks saamine on kogu Euroopa huvi. "Eestis asuvad Euroopa suurimad ja terviklikumad rannaniidud, mistõttu on Teil suur rahvusvaheline vastutus selle elupaigakompleksi säilimise ees, selle elupaigatüübi osas on Eestile suunatud Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide kõrgendatud tähelepanu," selgitas Küper.

Kolm päeva kestnud seminaril tutvuti ettekannete ning arutelude käigus erinevate Läänemere äärsete riikide kogemustega rannikuelupaikade kaitsel, kusjuures räägiti nii headest kogemustest, ebaõnnestumistest kui ka edasistest plaanidest ja ambitsioonidest.

Samuti käsitleti seminaril väga tugevalt rannikukoosluste majandamise kvaliteedi teemat. Rannaniidul ainuüksi merevaate avamisest ei piisa. Kui rannikuelupaiku vaadeldakse terviklike kompleksidena, peab kaitsekorralduses arvestama nii ümbruse mõjusid, kui ka tagama kompleksi siseste protsesside toimimise. "Eriti just ohustatud liikide elupaikade puhul on oluline, et rannaniidu hoolduse eesmärgid oleks liigilistest ajadustest lähtuvad. Näiteks võib heal tasemel niidetud rannaniit olla niidurüdile ning tutkale täiesti sobimatu, kui niide purustatakse või isegi vaid osaliselt maha jäetakse - sellisel juhul tekib rannaniidule paks kuluvaip, mis takistab kõnealustel lindudel juurdepääsu toidule. Nende nokk lihtsalt ei ulatu läbi kulu mullas elavate selgrootuteni," ütles oma ettekandes ürituse üks peaesinejaid, Taani ornitoloog Ole Thorup, kes tegeleb Läänemere rannikukurvitsaliste uurimisega.

Seminari korraldajateks olid Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium.

LIFE NATURE projektil BALTCOAST on Eestis 4 projektiala, Hiiumaal Kõrgessaare-Mudaste hoiualal, Läänemaal Matsalu rahvuspargis ning Pärnumaal Kihnu ning Sõmeri hoiualal, projektialadel on rannaniite ligikaudu 350 ha. Kokku hooldatakse eestis erinevate siseriiklike ja Euroopa Ühenduse põllumajandus ja maaelu arengu toetuste toel rannaniite ligi 5000  ha.