Taastuvenergia Kojal on valminud kava „Taastuvenergia 100“ (TE100), mis näeb ette taastuvenergiale ülemineku elektri- ja soojusmajanduses ning mille tulemusena kasvaks riigi sisemajanduse kogutoodang keskmiselt 2,2% aastas.

„Üleminek taastuvenergiale toob kaasa mitmed positiivsed sotsiaalmajanduslikud muutused nagu madalamad energiahinnad, keskkonnasääst ning parem elukeskkond. Kava realiseerides on võimalus luua keskmiselt 14 000 uut töökohta ning jätta Eestisse 600 miljonit eurot imporditavate kütuste arvelt,“ selgitas TE100 koostamist eestvedanud Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist. „See plaan on konkreetne võimalus panna alus majanduse uuele kasvumootorile ning tutvustada Eestit taastuvenergia kompetentsikeskusena,“ leidis Tammist

Tammist lisas, et plaani elluviimine vähendaks Eesti CO2 heitmeid 15 miljoni tonni võrra aastas, mis on enam kui 70% kogu riigi heitmetest. Taastuvenergia laialdasem kasutuselevõtt teeb keskkonna puhtamaks, soodustades jätkusuutlikku arengut ja elanikkonna tervist.

Taastuvenergia tootmise edendamisega kaasnevad positiivsed mõjud ka tarbijatele. Kava eeldab majapidamiste ulatuslikku kaasamist energiatootmisse mikro ja väiketootmisseadmete paigaldamise läbi. Aastaks 2030 on eeldatud 30 000 päikese elektrijaama paigaldamist majapidamistele koguvõimsusega 222 megavatti, 4300 väiketuuliku paigaldamist ja 300 000 ruutmeetri soojuskollektori paigaldamist soojuse tootmiseks. Väiketootmise kaudu on võimalik uutel prosumeritel fikseerida pikaajaliselt energiahinnad ja muuta oma energiatarbimist läbimõeldumaks ja optimaalsemaks. Ulatuslik kohalike kütuste kasutamine kaugküttemajanduses aga toob tarbijatele kaasa soodsamad küttearved.

Euroopa Komisjoni mõjuhinnangu andmetel on viimasel viiel aastal tänu taastuvenergiale vähenenud elektrienergia börsihinnad Euroopa Liidus 35 –45%.  Lisaks hoiavad tarbijad tänu soojusmajandusse tehtud investeeringutele igal aastal kokku 40 miljonit eurot küttearvetelt, sest kaasaegsed koostootmisjaamad kasutavad kütteõli ja maagaasi asemel kohalikke kütuseid.

Eesmärkide saavutamiseks näeb kava ette investeeringuid mahus 4,311 miljardit eurot. Vajalikud investeeringud tuleksid suures osas heitmekaubanduse tuludest ja taastuvenergia kaubanduse tuludest. Puuduoleva osa kataks erakapital tarbijat koormamata.

Kava „Taastuvenergia 100“ visandab Eestile suuna täielikuks üleminekuks taastuvenergiale aastaks 2030 elektri- ja soojusmajanduses. Esmakordselt avalikustati sarnane visioon 2012. aastal ning tänaseks on seda uuendatud arvestades arenguid globaalses majanduses, langenud nafta- ja elektrienergia ja taastuvenergia tehnoloogiate hindasid ning sõlmitud Pariisi kliimalepet.

Puhta energia plaan on Taastuvenergia Koja ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja ühisalgatus, mille koostamisse on panustanud mitmed energiamajanduse- ja keskkonnaeksperdid. Kava esitluse leiab siit ning küsimused ja vastused siit