Kõige metsasem maakond on Hiiumaa (metsasus 70,9%), mandril on kõige metsasem Ida-Virumaa (metsasus 58,4%), kõige vähem metsane on Tartumaa (metsasus 38,0%). Eesti keskmine metsasus on 50,6%, selgub Keskkonnaagentuuri koostatud statistilisest metsaülevaatest.

Raamat sisaldab põhjalikke andmeid Eesti metsade, jahinduse, metsa- ja puidutööstuse, aga ka metsandushariduse kohta. Lisaks on aastaraamatus ülevaade rahvusvahelisest metsandusstatistikast.

Aastaraamat "Aastaraamat Mets 2013" on kõige põhjalikum ja usaldusväärseim statistiline ülevaade meie metsadest ja metsandusest. Arvandmed näitavad nii mõndagi huvitavat.

Nii näiteks saab aastaraamatust teada, et 2013. aastal oli iga Eesti elaniku kohta 1,7 ha metsamaad ja 356 m3 puitu. Kokku on metsamaad 2 233 900 ha ja metsamaa kogutagavara on 470 291 725 m3. Ühel hektaril metsamaal kasvas keskmiselt 211 m3 puitu.

2013. aastal uuendati riigimetsas 7545,6 ha metsa, erametsas ja muudel maadel kavandati metsateatiste põhjal uuendada vastavalt 4927,7 ha ja 298,7 ha metsa.

Erametsaomanike arv oli 97 272, raiete kogumaht jäi alla 10 miljoni kuupmeetri. Eestis oli 2010. aasta novembri seisuga 97 272 erametsaomanikku, kellest 93 271 olid füüsilised isikud ja 4001 juriidilised isikud. Erametsaomanikele kuulus kokku 1 010 788 ha metsamaad, sellest füüsilistele isikutele 74% erametsamaa kogupindalast ja juriidilistele isikutele 26% erametsamaa kogupindalast. Keskmine erametsaomandi suurus Eestis oli 10,4 ha, füüsiliste isikute puhul oli see näitaja 8,0 ha ja juriidilisel isikutel 65,7 ha.

2013. aastal oli Eesti metsade koguraiemaht raiedokumentide andmetel 11 195 661 m3. Sellest Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) maal teostatud tegelik raiete maht oli 3 779 148 m3, erametsades kavandatud raiemaht 7 262 518 m3 (sh füüsilisest isikust metsaomanikud 48% ja juriidilisest isikust metsaomanikud 52%) ning muudele maadele kavandatud raiete maht 153 995 m3.

2013. aasta raiete kogupindala oli raiedokumentide andmetel 137 142 ha. Sellest tegelik raiepind RMK maal 44 553 ha, erametsades kavandatud raiete pindala 90 346 ha (sh füüsilisest isikust erametsaomanikud 51% ja juriidilisest isikust erametsaomanikud 49%) ning raied muudel maadel 2243 ha.

Seega 2013. aasta raiete maht kasvas 2012. aastaga võrreldes raiedokumentide andmetel 4% ja seda peamiselt erametsadesse kavandatud raiete arvelt. Riigimetsas jäi raiemaht samaks. Samas raiete kogupindala vähenes 3% ja seda eelkõige hooldusraiete arvelt. Riigimetsas vähenes harvendusraiete pindala 10% ja sanitaarraiete pindala 35%, samal ajal valgustusraiete pindala suurenes 10%; erametsas vähenes valgustusraiete pindala 10% ja sanitaarraiete pindala 8%, harvendusraiete pindala suurenes 2%.

Aastaraamat Mets ilmub alates aastast 1994, digitaalsete väljaannetega aastast 2002 saab tutvuda Keskkonnaagentuuri lehel.