Järjejutu eelmises osas “Ettevõtjaks või palgatööliseks” selgitasin välja ettevõtlustoetuse taotlusele vastamise tähtaja ning kandideerisin kohaliku tehase sekretäri ametikohale.

Esmaspäeval 14. juulil toimunud tööintervjuul lubati kandideerimise edukusest tagasisidet anda nädala jooksul. Reedel saabuski mulle viisakas e-kiri, kus tänati konkursil kandideerimast ning teatati, et seekord osutus valituks teine kandidaat. Sellest hoolimata sooviti mulle edu uue töökoha otsinguil.

Töökuulutuses algselt nimetatud kandideerimistähtaja 29. juulini oli sel hetkel veel üle nädala aega, aga kui valitud siis valitud. Olin siiski rõõmus, et ma kandideerimisega tähtajani ei oodanud, vaid õnnestus enne mittevalituks osutumist intervjuul tehase ja personalijuhiga pisut lähemalt tutvuda. Kes teab, ehk jõuan enne pensioni veel mõned korrad sinna tööle kandideerida. Siinset võimalike töökohtade vähesust arvestades…

Järgneva nädalakese nautisin suve ja ootasin pikisilmi Töötukassa vastust minu esitatud äriplaanile. Reedel 25. juulil juhuslikult e-postkasti vaadates avastasin, et Töötukassa vastus oli saabunud juba neljapäeval ehk mitu tööpäeva enne lõpptähtaega.

Lakoonilises e-kirjas teatati, et mulle edastatakse digitaalselt allkirjastatud Eesti Töötukassa otsus DigiDoc ja PDF formaadis. Lisaks anti mulle teada, et digitaalallkirjaga dokumendi avamiseks kasutatav DigiDoc tarkvara on tasuta kättesaadav ID kaardi kodulehelt ning PDF-formaadis otsuse vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader programm, mille saan Adobe kodulehelt tasuta alla laadida.

Loobusin digidokumendi lahti kangutamisest, vaid avasin selle asemel kohe põnevusega PDF formaadis faili. Avanes üle lehekülje pikkune tiheda tekstiga täidetud dokument, mille põhisisu selgus siiski juba pealkirjast.

Nimelt vaatasid pärast otsuse numbrit ja kuupäeva mulle vastu sõnad “Ettevõtluse alustamise toetuse mitteandmine”. Edasi selgus, et vastavalt tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 19 ja minu 13.06.2014 esitatud avaldusele ja sellele lisatud dokumentidele, otsustati mulle mitte anda ettevõtluse alustamise toetust, kuna minu esitatud äriplaan on suure riskiga.

Järgnevalt toodi välja seitse erinevat põhjust, miks minu äriplaan on suure riskiga ja seda toetada ei saa. Alustuseks leiti, et äriplaanis esitatud ärikeskkonna analüüs on pealiskaudne, välja on toomata loodava ettevõtte äritegevust mõjutavad erinevad tegurid.

Teiseks on puudulik turuanalüüs erinevate teenuste kohta. Üldistavalt on välja toodud ettevõtte sihtrühmad, kuid puudub teave võimalike klientide arvu ning nõudluse eeldatava mahu kohta, mistõttu ei saa olla kindel, et loodaval ettevõttel on sihtturul potentsiaali. Äriplaanis on välja toomata tegevusharu turusituatsioon ja selle väljavaated antud turul, sh. 2-3 aasta pärast. Turule sisenemise võimalikud tõkked on hindamata.

Kolmandaks on äriplaani konkurentsianalüüs puudustega ja ei anna terviklikku pilti konkurentsi olukorrast sihtturul. Välja on toomata konkurentide eelised ja puudused, mistõttu ei ole võimalik hinnata loodava ettevõtte konkurentsieelist.

Neljandaks on hinnakujunduse põhimõtteid kirjeldatud pealiskaudselt. Selgusetuks jääb teenuse omahinna arvutuskäik, st millised erinevad püsi- ja muutuvkulud keskmiselt teenusele lisanduvad, milline on juurdehindlus. Seetõttu ei saa kindel olla, kas ettevõtja on arvestanud kõikide hinda kujundavate teguritega.

Viiendaks on turundusplaanis välja toodud võimalikud turundusvahendid (otsekontaktid, kodulehekülg, Facebook, reklaamkuulutused ajalehtedes ja teadetetahvlitel), kuid puudub täpsem turunduskava ning -eelarve.

Kuuendaks ei ole eelnevast tulenevalt võimalik hinnata müügiprognooside realistlikkust, samuti puudub täpsem teave, millele tuginedes on müügipotentsiaali hinnatud ja müügiprognoos koostatud.

Seitsmendaks puuduvad äriplaanist ettevõtte käivitusprogramm, käivituskulude prognoos ja esimese kolme kuu tegevuskulude prognoos.

Otsuse lõpus anti mulle teada, et otsusega mittenõustumisel on mul õigus 30 päeva jooksul otsusest teada saamise päevast arvates esitada vaie Eesti Töötukassale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või sama tähtaja jooksul esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Vaatasin ja mõtlesin. Olin küll algusest peale arvestanud võimalusega, et esimesel korral saan eitava vastuse ja tuleb äriplaani kaks korda esitada. Seda tohutut puuduste loetelu lugedes tundus aga, et nõutele vastamiseks tuleks kogu äriplaan otsast lõpuni ümber kirjutada.

Lisaks oli mul siiani üldine teadmine, et mitmed taotlejad on pidanud algses äriplaanis puudusi kõrvaldama ja seda korduvalt esitama. Otsuse lõpus toodud vaidejutt tekitas aga küsimuse, kas äriplaani uus esitamine peaks käima vaide korras või siiski kuidagi teistmoodi.

Otsustasin kõik oma küsimused hetkel sinnapaika jätta ning esitada need mõne päeva pärast 29. juulil järjekordsel kokkulepitud Töötukassa külastusel oma juhtumikorraldajale. Kuidas mul sellega läks ja kas ma leidsin endas motivatsiooni äriplaani parandamiseks, sellest kirjutan järgmistes osades.

Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve,
nõnda nagu läheb hästi su hingel.
3. Johannese 1:2 

 

Järjejutu leiate kogu pikkuses Bioneeri rubriigist "Elust maal, töötuna".