Esmakordselt Eesti ajaloos on nüüd veemajanduse korraldamiseks oma tegevuskavad. Iga vesikonna jaoks koostatud veemajanaduskavad näevad ette kõikide vete hea ja loodusliku seisundi saavutamise hiljemalt 2015. aastaks, teatas Keskkonnaministeerium.

„Veemajanduskava on vaja selleks, et koordineeritult vee seisundit paremaks muuta,“ ütles Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Rene Reisner. „Kui siiani on veekaitses olnud esikohal maakonnapõhine tegutsemine, siis nüüd on see vesikondade alusel veekogupõhine,“ märkis ta.

Eestis korraldatakse veemajandust jõgede ja järvede vajadusi arvestades. Veekogusid ümbritsevatest maa-aladest on moodustatud valgalad, millest omakorda kolm vee majandamise piirkonda ehk vesikonda - Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ja Koiva vesikond.

„Kõikides vesikondades on eesmärgiks saavutada hiljemalt aastaks 2015 nii pinna- kui põhjavee hea ning looduslik seisund,“ täpsustas Reisner. „See tähendab, et veekogudes tuleb saavutada olukord, kus inimtegevuse mõju on vähendatud nii palju, et see ei häiri vee vaba liikumist, vee looduslikku hulka ega vees elavaid liike ning nende elupaiku.“

Mida tehti?

Hea seisundi saavutamiseks on iga veekogu jaoks kirja pandud tegevused, mida on vaja kindlasti teha ning tegevused, millest tuleks hoiduda. Kõik vajalikud tegevused on koondatud meetmeprogrammiks, mille rakendamise hinnanguline kogumaksumus on ligikaudu 25-30 miljardit krooni.

Miks tegevuskavad vajalikud on?

Peamised probleemid, mille lahendamisele veemajanduskavade rakendamisel keskendutakse, on seotud reostusega reoveepuhastitest, põllumajandustegevusest tekkiva reostusega ning jõgede paisutamise või tõkestamisega.

Veemajanduskavad koostatakse kuueks aastaks, misjärel tuleb need üle vaadata ja ajakohastada. Kavade rakendamiseks moodustatakse komisjon ja piirkondlikud töörühmad kõikides vesikondades, kuhu kaasatakse kohalikke omavalitsusi, maavalitsusi ja teisi huvitatud isikud. Veemajanduskavas toodud meetmeprogramme hakatakse igal aastal uuendama ning kavas esitatud eesmärkide saavutamist mõõtma.

Kus kohast leiab huviline infot?

Kinnitatud veemajanduskavad on saadaval Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee/vmk.