Tallinna Halduskohus avalikustas 26. aprillil 2017 otsuse jätta rahuldamata Hiiu Tuul MTÜ ja eraisikute kaebus Hiiu maavanema poolt kehtestatud Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ tühistamiseks.

Kohus jättis tähelepanuta mitmed kaebajate väited, sealhulgas mõjude hindamist ja põhivõrgu rajamist puudutavad väited. Samuti ei andnud kohus vastust ega põhjendanud, miks kaebust menetleti uue planeerimisseaduse järgi, mitte aga planeeringu algatamise ajal kehtinud seaduse alusel. Ka jättis kohus olulise tähelepanuta rahvusvahelise õiguse normistiku ning hiidlaste kui kogukonnaliikmete vastuhääled.

Kohtul kulus selle otsuseni jõudmiseks rohkem kui poolteist aastat. Kaebuse esitas Hiiu Tuul MTÜ halduskohtusse 14.09.2015. Selle aja jooksul on toimunud olulise muudatused seadusandluses ja kohtupraktikas. Uue planeerimisseaduse alusel toimub 30 meetrist kõrgemate elektrituulikute rajamine omavalitsuse eriplaneeringu alusel.

Riigikohus on teinud otsuse, et planeeringus fikseeritud tuuleparkide koguvõimsus näitab ära, millises mahus kohalikel elanikel tuleb tuulegeneraatorite tööga kaasnevaid riiveid avaliku huvi tõttu taluda ja seda ületada ei tohi. 04.03.2016 esitas kaitseministeerium seisukoha, et tuuleenergia arendusaladele Hiiu maakonnas saab rajada ainult kuni 60 meetri kõrguseid elektrituulikuid.

Tekkinud olukorra kaalumise järel otsustas Hiiu Tuul MTÜ kohtuvaidlust selles asjas mitte jätkata. Kasutame uusi avanenud võimalusi Hiiumaa ja tema looduskeskkonna säilitamiseks järgnevates planeerimismenetlustes.

Täname kõiki, kes rahaliselt ja moraalselt meid toetasid. See oli meile äärmiselt oluline. Eriline tänu meie koostööpartnerile advokaadibüroole Teder professionaalse abi eest.

Juhime tähelepanu, et tuuleparkide tulemisel või mittetulemisel Hiiumaale on otsustav osa tulevasel vallavolikogul ja selles küsimuses on igal hiidlasel kaasarääkimisvõimalus 15. oktoobril 2017.