„Estonian Environmental Review 2009“ on ingliskeelne tõlge läinudaasta lõpus ilmunud raamatust „Keskkonnaülevaade 2009“, mis annab ülevaate Eesti keskkonnaseisundist, keskendudes perioodile 2003–2007. Elanike arv valitsenud tarbimis- ja ehitusbuumi ajal langes, kuid inimtegevusest põhjustatud surve keskkonnale pigem suurenes, eriti 2007. aastal.

Kui 1990ndatest liikusid saasteainete heitkogused langevas suunas, siis 2000ndatel on olukord veidi muutunud. Keskkonnaseisundit on halvendanud kasvav loodusvarade tarbimine, sealhulgas maavarade nagu põlevkivi, liiva, kruusa ja lubjakivi  rohke kaevandamine, samuti on kasvanud kütuste ja elektri tarbimine. Just põlevkiviõli ja -elektri tootmise ning tarbimise järsk kasv on põhjustanud kõige rohkem keskkonnaprobleeme tekitades suurtes kogustes õhku, pinnast ja vett saastavaid aineid. Samuti põhjustavad põlevkivi- aga ka teised kaevandused probleeme elusloodusele hävitades liikide elupaiku ja häirides elutegevust.

Positiivsena võib välja tuua seda, et on märgata keskkonnakaitsemeetmete rahastamise ja vastavate investeeringute mõju. Näiteks, Euroopa Liit on kehtestanud ranged tähtajalised nõuded joogiveele, veepuhastitele ja kanalisatsioonisüsteemidele, mistõttu on ka suur osa keskkonnatasudena laekunud rahast kasutatud veemajanduse nõuetele vastavusse viimiseks. Samuti on  panustatud prügilatele ja jäätmete ladestamisele kehtestatud nõuete täitmisele.

Keskkonnaülevaate andis välja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, kes osaleb ka SOER 2010 koostamisel. SOER 2010 ehk „State Of the Environment Reporting“ on sisuliselt Euroopa keskkonnaülevaade, mis koondab teabe Euroopa riikide keskkonnaseisundist ja see antakse välja Euroopa Keskkonnaagentuuri eestvedamisel selle aasta lõpus. SOER 2010 sisaldab andmeid ka Eesti kohta, nii saab lugeja võrrelda Eesti olukorda teiste riikidega.

„Estonian Environmental Review 2009“ on e-raamat, seda saab alla laadida aadressilt www.keskkonnainfo.ee .