Reedel, 3. aprillil jõustub keskkonnaministri määrus "Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord", mis sätestab Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise tingimused.

ETAK-isse kuuluvaid ruumiandmeid (kaardid, ortofotod, kõrgusandmed jne) on võimalik määruses sätestatud tingimustel kasutusse saada digitaalsete ruumiandmekogumitena, digitaalsete või tardkujul kaartidena ja tärkandmetena. Selleks tuleb ühepoolselt nõustuda litsentsilepinguga ning täita taotlusvorm.

Ruumiandmed antakse kasutusse tasu eest või tasuta. Tasuta on andmed avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, kohalikele omavalitsustele ja sellistele eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kellele on seadusega või täidesaatva riigivõimu asutuse poolt halduslepinguga pandud kaartide kasutamist eeldavate avalike ülesannete täitmise kohustus.

Tasuta on andmed ka Euroopa Liidu liikmesriikide avaliku võimu kandjatele ning EL institutsioonidele selliste avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks, mis võivad mõjutada keskkonda. Õppe- ja teadustööks on andmete kasutusõigus tasuta avalik-õigusliku juriidilise isiku staatusega ülikoolidele ning hallatava riigiasutuse staatusega õppeasutustele.

Eraõiguslikele juriidilistele isikutele (äriühingud, mittetulundusühingud) ning füüsilistele isikutele on andmed tasu eest.

Vaatamisteenuste kaudu on aga kõik Maa-ameti ruumiandmed juba aastaid igaühele tasuta ligipääsetavad, neid näeb X-GIS kaardirakenduste, Eesti geoportaali ja CAD või GIS-tarkvara kasutades WMS (Web Map Service) teenuse kaudu.

ETAK-i ruumiandmed ja nende abil loodud kaardikihid on kasutusel nii avaliku sektori asutustes kui ka koolides, samuti paljudes kaardiportaalides. Tuntumad nendest on näiteks peatus.ee reisiplaneerija, metsaregistri avalik teenus, PRIA avalik kaart, Regio Delfi kaardirakendus.

ETAK-i andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord kehtestatakse ruumiandmete seaduse alusel. Määruse jõustumisel kaotab kehtivuse maakatastriseaduse alusel vastu võetud "Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad".