7. jaanuaril jõustus Vabariigi Valitsuse määrus, mille alusel muudetakse aastatel 2011 ja 2012 EL kasvuhoonegaaside kvoodikaubanduse süsteemi kuuluvatele paiksetele käitistele (nt suurematele soojuselektrijaamadele ja katlamajadele) tasuta jagatavate saastekvootide hulka.

Määrus asendab varasema Vabariigi Valitsuse määruse, millega olid kindlaks määratud paiksete käitistele jagatavad kvoodihulgad perioodiks 2008-2012 ning mille alusel toimus tasuta saastekvootide jagamine aastatel 2008-2010.

Määruse muutmise tingis Eesti kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse jaotuskava (National Allocation Plan - NAP) heakskiitmine Euroopa Komisjoni poolt 5. detsembril 2011. a (vt ka KÕKi detsembrikuu uudiskirja artiklit). See otsus lõpetas aastaid kestnud vaidluse Eesti ja Euroopa Komisjoni vahel, ent kuna Eesti poolt esialgselt Euroopa Komisjonile esitatud jaotuskava oli muudetud, oli vajalik muuta ka tasuta kvootide jagamist reguleerivat siseriikliku õigusakti. Lisaks on uues määruses välja toodud kahele Eestis registreeritud lennundusettevõttele (Estonian Air ja ULS Cargo) aastal 2012 tasuta jagatavate saastekvootide hulk.


kik

Käesolev uudis pärineb Keskkonnaõiguse Keskuse igakuisest keskkonnaõiguse uudiskirjast, mille väljaandmist rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.