3. novembril toimus metsale ja metsa elurikkusele keskendunud Seirefoorum.  

Iga-aastase riiklikku keskkonnaseire programmi ja selle tulemusi tutvustava ürituse eesmärgiks on teavitada valdkonnaspetsialiste ning avalikkust keskkonnaseisundi jälgimisel tehtavast tööst ja selle tulemustest.

Ettekanded käsitlesid metsa kui ökosüsteemi väga erinevate nurkade alt - kajastamist leidsid nii metsapuude kui metsamulla ja sademete seire, erinevate elustikurühmade seire ja seire võimalikud arengusuunad.

Seirefoorumi lõpusõnadena jäi kõlama tõdemus, et nii nagu keskkonda, tuleb ka keskkonnaseiret vaadelda tervikuna. Keemilised, füüsikalised ning bioloogilised näitajad moodustavad ühtse terviku, mis võimaldab välja selgitada täheldatud muutuste põhjuseid ning prognoosida protsesside kulgemise suunda.

Kindlasti peavad keskkonnaseirega tihedalt seotud olema meetmete rakendamine elus ja eluta keskkonna ning liikide kaitseks, mis omakorda aitavad tagada tasakaalustatud  arengu looduskeskkonnas, sotsiaalses keskkonnas ja majanduses.

Seirefoorumi ettekandeid saab näha www.keskkonnainfo.ee