Keskkonnaministeerium on ette valmistanud määruse eelnõu, mis loob täiendavad võimalused selleks, et piirata elu- ja puhkealadeni, elamuteni ning ühiskondlike hooneteni ulatuvat müra, sealhulgas ka tuulikute müra.

Määrus sätestab, et juba planeeringute koostamisel tuleb koostada ka mürahinnang ja näha ette abinõud müra tõkestamiseks. Elamuteni, koolideni, haiglateni jne ulatuv müratase ei tohi ületada lubatud norme. Kui aga tegu on tuuliku püstitamise või tuulepargi rajamisega, võivad kohalikud omavalitsused mürale kehtestada veelgi rangemaid normtasemeid.

“Olen jätkuvalt seda meelt, et tuulikud on väga keskkonnasõbralikud energiaallikad, aga selge on ka see, et nende püstitamisel tuleb inimesi kaitsta võimaliku negatiivse mõju eest,” ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. “Eelnõu kohaselt on just kohalikel omavalitsustel õigus ja kohustus otsustada, kui kaugele peavad rajatavad tuulikud ja tuulepargid jääma elamumaast ja hoonetest.”

Mürahinnangu koostamine juba planeeringu käigus on majanduslikult kõige soodsam. Samas võimaldab see omavalitsusel hinnata kogu oma piirkonna müraolukorda. Ehitajad ja projekteerijad aga õpivad paremini tundma ning kasutama akustiliste omadustega ehitusmaterjale.

“Tuuleparkide planeerimise ja keskkonnamõju hindamise käigus on väga oluline ka avalikkuse kaasamine,” rõhutas minister Tamkivi. “Nii et piirangute üle on kohalikel elanikel koos kohaliku omavalitsusega otsustav sõnaõigus.”

Keskkonnaministri määruse “Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded” eelnõu saab näha aadressil eoigus.just.ee. Minister allkirjastab määruse pärast eelnõu e-õiguse kaudu kooskõlastamist. Määrusel ei ole tagasiulatuvat jõudu.