Selleaastane rahvusvaheline veepäev keskendus reoveele. Tänase päeva puhul vaatame täpsemalt, kuidas on viimase kümnendi jooksul Eestis muutunud heitvee reostuskoormus ja selle puhastustõhusus ning heidame pilgu sinna, mil määral tuleks Tallinna elanikud toime ilma Ülemiste järveta.

Praegu toimub 2016. a veekasutuse aruannete esitamine ja kontrollimine, tänase päeva seisuga on esitatud juba ligi 1700 veekasutuse aruannet umbes 1800-st. Täname siinkohal kõiki õigeaegselt veekasutuse aruande esitanud ettevõtteid, tänu teile saame me lähiajal koostatud 2016. a veekasutuse ja reostuskoormuste riikliku statistika ning värsked andmed ja nende põhjal koostatud analüüsid tehakse kättesaadavaks kõigile huvilistele.

Tallinlane tarbib 95 liitrit vett

Tallinlane tarbib 95 liitrit vett
Allikad: Keskkonnaagentuuri 2015. a veekasutuse aruanne ja AS Tallinna Vesi Keskonnaaruanne 2015

Keskkonnaagentuur on Eesti põhjavee, siseveekogude ja rannikumere riikliku keskkonnaseire korraldaja, tagades nii riikliku kui ettevõtete omaseire andmete säilimise ja avalikustamise, nende põhjal riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete ning valdkonnaüleste keskkonnaseisundi hinnangute jm asjakohaste analüüside koostamise.