Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tuletab meelde, et kuni 12. märtsini  saavad paisude omanikud taotleda toetust vooluveekogude seisundi parandamiseks ja veeseaduse nõuete täitmiseks, kokku on kavas jagada ligi 4 miljonit eurot.

Meetme rahastamise toetuseks on aastail 2007–2013 kavandatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 19 miljonit eurot.

Vooluveekogude üheks probleemiks on nii inim- kui loodustekkelised paisud, mis mõjutavad veekogu seisundit, muutes näiteks kiirevoolulise jõelõigu seisva veega veekoguks või takistades kalade liikumist kudemispaikadesse. Lisaks mõjutab vooluveekogu piiramine paisuga ka veekogus olevat veehulka ning selle temperatuuri, mis võib kaasa tuua vetikate vohamise ja veekogu kinnikasvamise.

Taotlusvoorus saab toetust taotleda kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, meetme määruses  nimetatud jõgedel lõhelaste kudemiselupaikade taastamiseks ja kalade rännet soodustavate truupide korda tegemiseks. Lisaks on võimalik toetust saada rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, määruses nimetatud sootide avamiseks ja endiste jõesängide taastamiseks. Samuti koprapaisude likvideerimiseks, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamiseks ja jõkke varisenud voolutõkete eemaldamiseks.

Juhul kui projekti tulemusena mõjutatakse looduslikku veekogu, mille seisund on halb, toetatakse ka olemasolevale maaparandussüsteemi eesvoolule või ühiseesvoolule settebasseinide ja lodude rajamist. Toetust antakse tööde tegemiseks vooluveekogul, mille valgala on suurem kui 25 ruutkilomeetrit või mis on nimetatud keskkonnaministri 2004. aasta 15. juuni määruses number 73 "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu."

Toetuse saajateks võivad olla avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, äriühingud ja mittetulundusühingud. Eraisikud saavad toetust taotleda vaid läbi eelpool toodud toetuse saajate. Toetuse määr võib maksimaalselt moodustada kuni 100 protsenti abikõlblikest kuludest, välja arvatud ettevõtetele, kellele kohaldatakse riigiabi andmise reegleid.