Toeta lokaalset aktivismi ja aita kodanikuliikumist Maatee oma allkirjaga internetis aadressil www.maatee.org.

Me otsime dialoogi riigiga ning kasutame kodanikualgatuse võimalusi ja rahumeelseid taktikaid kuni maateede olukord paraneb meid rahuldava piirini. Kogume toetusallkirju nii paberil kui internetis, nii külapoodides kui meilinglistides. Me tegutseme järjekindlalt ja loodame, et meie eeskuju innustab kodanikualgatusele ja aktiivsusele ka teisi ääremaastunud piirkondi, teisi sarnaste muredega inimesi.

Kodanikuliikumine Maatee nõuab:

  1. Määrata 2010-2014 aastateks koostatavasse üleriigilisse teehoolduskavasse Vastse-Kuuste – Ahja (18180) ja Mustakurmu-Kosova (18139) ning Lokuta-Lootvina piirkonna (18141, 22264 ja 22142) riigimaanteede kapitaalremont ja tolmuvaba kattega katmine.

  2. Korrastada ja katta tolmuvaba kattega sõiduteed, sellega külgnevale alale sissesõidu ja sealt väljasõiduteed, samuti rajada terviserada – sõiduteega paralleelselt kulgev jalgratta- ja kõnnitee.

  3. Renoveerida maanteede sillad ja truubid, rajada nõuetekohased kraavid, haljasalad, eraldus- või haljastusribad.Maatee deklareerib: Kui riik ei suuda olla õiglane ega tagada, et kõigil Eesti piirkondadel oleks võrdne võimalus arenemiseks, alustame iseorganiseerumisega küla ja valla tasandil.

Vastse-Kuuste ja Ahja valla elanikena väljendame me sügavat muret oma kodukoha lagunemajäetud teede pärast.

Piirkonna arengu tagamiseks ja selle väljasuremise peatamiseks on hädavajalik teede- ja sidevõrk ning kommunikatsioonid, kuid praeguseks on meie riigile kuuluvate koduteede seisukord olnud juba liiga kaua alla taluvusläve. Tervistkahjustav tolm, ohtlikud teeaugud, pori ja lagunevad sõidukid on meie igapäevane, vältimatu osadus.

Puhas keskkond on oluline inimõigus. Kuid see ei ole meie kõige suurem mure.

Kõige suurem mure on see, et teedeta kaob elu Eestimaa kaugemates nurkades sootuks.

Lõviosa Eesti teedeehitus- ja hooldusressursist suunatakse praegu Tallinn-Tartu kiirtee ehitamisele. Kuid Eestimaa on suurem kui Tallinn või Tartu. Eestimaa arengu võti on tasakaalus ja võrdne teedevõrgu ja kommunikatsioonide areng.

Me soovime võrdseid võimalusi endale ja oma lastele. Me nõuame regionaalselt tasakaalustatud arengut ja õiglast riiki. Õigust oma tervist ja vara kahjustamata liigelda ja elada.

Siiski oleme kodanikena midagi ka õppinud – kui me ise enda eest ei seisa, ei hooli meie eluolust mitte keegi. Alustame samme meie kodusid muu maailmaga ühendava Vastse-Kuuste – Ahja maantee ja selle kõrvalmaanteede kapitaalremondini ja tolmuvaba katteni jõudmiseks. Me tahame, väärime ja nõuame tolmu-, pori- ja auguvaba liiklemisvõimalust.

Me tahame õiglast riiki. Kuid meid valitsev parteistunud esindusdemokraatia süsteem pole ennast Eestis õigustanud. Kodanikud justkui ei saaks süsteemi vastu, kus erakonnad määravad perifeeriatesse ametisse oma emissare, keda piirkonna areng sisuliselt ei huvita.

Selline ühiskonnakorraldus ei ole avatud ega aus. Kuid ennekõike, selline ühiskonnakorraldus ei ole õiglane.

Me pole nõus üle kümne aasta kestnud neoliberaalse kapitalismi tagajärgedega, mis pisendavad riigi rolli meie elukeskkonna ja turvalisuse tagamisel olematuks.

Praegu aga lagunevad teed, maakohtadest kaob bussiühendus, rongiliiklus. Me ääremaastume ja meid ääremaastatakse.

Tee lagunedes muutub selle remont järjest kulukamas, kuid mis peamine - lagunev maantee võtab meilt ka võimaluse, lootuse, et meie kodukant kunagi taas elule tärkab! Kes koliks või investeeriks sinna, kuhu sõita on järjest halvem? Korras maantee koos terviseradadega arendaks turismi, looks juurde töökohti, jätaks või tooks maale noored ja lisaks küladesse suitsusid.

Teet Laur
Maatee aktiivi liige
teet.laur@gmail.com
info@maatee.org