Igal aastal avaldab Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) aruande, kus antakse ülevaade pestitsiidide jääkide leidumisest Euroopa Liidu turul olevas toidus. Mida viimane aruanne näitab, sellest kirjutab Maablogis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Anneli Haugas.

Pestitsiid on vahend, mis hoiab ära, hävitab või tõkestab kahjulikku organismi (kahjurit) või haigust või kaitseb taimi või taimseid saaduseid tootmise, ladustamise või transpordi käigus. Nende kasutamisest võivad jääda toitu toimeaine (s.o aine mis avaldab soovitud mõju) väikesed kogused. Toimeainetele on kehtestatud piirnormid ehk lubatud aine kogused, mis võivad esineda toidus jäägina. Piirnormid määratakse alati nii madalad kui võimalik, et tagada rahva tervise kõrgetasemeline kaitse.

Euroopa Toiduohutusameti viimane aruanne annab ülevaate 2022. a leidudest. Aruanne valmib alati teatud hilinemisega, kuna andmete esitamine, valideerimine ja analüüs on üsna töömahukad tegevused. Aruandes on koondatud EL-i liikmesriikide, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmete Islandi ja Norra andmed.

 

Üle 22,5 miljoni analüüsitulemuse

 

Kokku koguti EL-is 2022. aastal 110 829 toidu proovi erinevate kontrollprogrammide raames, mille kohta esitati EFSA-le enam kui 22,5 miljonit analüüsitulemust (pestitsiidide jääkide analüüsid teostatakse laborites sageli n-ö multimeetoditega, mis tähendab, et korraga uuritakse ühest proovist mitme pestitsiidi jääki). Erinevaid uuritud pestitsiide oli 754, keskmiselt 261 pestitsiidi proovi kohta.

Pestitsiidide jääkide sisaldused jäid alla piirnormi 96,3% proovide analüüsitulemustest. Piirnormi ületas 3,7% proovide analüüsitulemustest, nendest omakorda nõuetele mittevastavaid proovide analüüsitulemusi, arvestades mõõtemääramatust, oli 2,2%. Mõõtemääramatuse arvesse võtmine on oluline seetõttu, et mõõtmine on alati teatud määral ebatäpne ja mõõtemääramatus iseloomustab vahemikku, kuhu tõeline väärtus võiks jääda.

 

Enamik kontrollitavast toidust vastab nõuetele

 

Andmestikud tulevad EL-i koordineeritud programmist ja riikide enda koostatud programmidest. EL-i koordineeritud mitmeaastase kontrolliprogrammi raames analüüsitakse kõige rohkem tarbitavaid toiduaineid, mis on jagatud kolmeaastaseks kontrollitsükliks, mis tähendab, et samu toiduaineid analüüsitakse iga kolme aasta järel.

Aastal 2022. uuriti EL-i koordineeritud programmis õunu, maasikaid, virsikuid, valget ja punast veini, salatit, peakapsast, tomateid, spinatit, kaeraterasid, odraterasid, lehmapiima ja searasva. Analüüsitud 11 727 proovist umbes pooltes ei tuvastatud üldse pestitsiidide jääke mõõdetavas koguses (6023 proovi ehk 51.4%); nõuetele mittevastavaid proovide analüüsitulemusi oli 0,9%.

Võrreldes aastaid 2016, 2019 ja 2022, on piirnormide ületamised vähenenud õunte, virsikute, maasikate, veini ja searasva korral; lehmapiima korral ei ole piirnormi ületamisi tuvastatud. Ent peakapsastel on piirnormide ületamised kasvanud.

Töödeldud toidu proovid (v.a imiku toit) moodustasid kogu proovide arvust 8,2% (9117 proovi). Kuna töödeldud toodetele spetsiifilised piirnormid puuduvad, hinnatakse selliste toodete nõuetekohasust kontsentreerimis-, lahjendus- või töötlemisfaktorite ning koostisosade suhtelise sisalduse alusel. Piirnormide ületamised tuvastati 340 proovis (3,7%), millest omakorda 212 proovi (2,3%) tulemused hinnati mõõtemääramatust arvesse võttes nõuetele mittevastavaks. Probleemsemateks toodeteks osutusid soolamisel ja konserveerimisel kasutatud viinamarja- ja muude sarnaste liikide lehed, kuivatatud köömned, kuivatatud petersell, kuivatatud metsaseened ning basiilik ja söödavad õied.

Loomsest toidust uuriti pestitsiidide jääke 23 377 proovist, millest 21 593 proovis (92,4%) pestitsiidide jääke ei leitud; 1540 proovis (6,6%) tuvastati pestitsiidide jääke mõõdetavas koguses.

 

Mahetoit

 

Kuigi mahetoodete tootmisel kehtivad pestitsiidide kasutamisele teatud piirangud, siis nii mahe- kui tavatoidu korral lähtutakse samadest piirnormidest. Ootuspäraselt tuvastati piirnormide ületamisi mahetoidu korral kõigis tootegruppides vähem kui tavatoidus.

Aastal 2022 analüüsiti 6717 mahetoidu proovi (v.a imikutoit), millest 5305 proovis (79,0%) ei tuvastatud pestitsiidide jääkide sisaldusi mõõdetavas koguses. Mõõdetavas koguses, võrdselt või piirnormi piires leidus pestitsiidide jääke 1252 proovis (18,6%). Analüüsitud proovidest 160 proovis (2,4%) ületasid analüüsitulemused pestitsiidide jääkide piirnorme, millest omakorda 1,4% (92 proovi) hinnati nõuetele mittevastavaks, kõige sagedamini vaseühendite piirnormide ületamise tõttu.

Pestitsiidide jääkide esinemise põhjuseid võib olla mitmeid, näiteks keskkonnasaaste või saastumine mahetoote pakkimisel, hoiustamisel või töötlemisel. On ka juhuseid, et tavatoode on märgistatud mahetooteks.

 

Kurikuulus glüfosaat

 

Aastal 2022 analüüsiti glüfosaadi jääke 15 307 proovist (neist 599 imikutoidu proovi, millest tuvastati glüfosaat vaid 1 proovis ja seda üle jäägi piirnormi). 98,0% proovidest ei tuvastatud glüfosaati mõõdetavas koguses; 1,8% proovidest sisaldas glüfosaati alla piirnormi. Piirnormi ületas 0,3% (42 proovi) analüüsitulemustest, peamiselt tatra ja muude pseudoteraviljade proovidest, millest mõõtemääramatust arvesse võttes hinnati mitte-nõuetekohaseks 0,1% ehk 22 proovi tulemused.

Taimekaitsevahendites kasutatava toimeaine glüfosaadi heakskiitu pikendati hiljuti kuni 15. detsembrini 2033. aastal arvestades, et EFSA ja Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) läbi viidud ulatuslike ja teaduspõhiste ohutushinnangute raames ei tuvastatud probleeme inimeste, loomade ega keskkonna tervisele, sealhulgas puudusid tõendid, et toidu kaudu saadav glüfosaat tekitaks vähki või oleks sisesekretsioonisüsteemi kahjustava toimega. Terviseohtu on aga põhjustanud muud taimekaitsevahendi koostisained, nt abiained.

Pestitsiidide jääkidest tulenev hinnanguline risk EL-i elanikkonnale on madal
Seireprogrammide tulemused on sisendiks elanikkonna pestitsiidide jääkidest tuleneva toidu kaudse akuutse ja kroonilise riski hindamiseks. Kogutud analüüsitulemuste põhjal koostas EFSA riskihinnangu, kus ohutuslävenditega võrdlemine näitas, et pestitsiidi jääkidest tulenev risk rahva tervisele on madal.

Siiski soovitab EFSA suurendada Euroopa pestitsiidijääkide kontrollisüsteemide efektiivsust, sealhulgas jätkata teatud probleemsete pestitsiidide jääkide ja toote kombinatsioonide uurimist ning täpsustada nõuetele mittevastavuste põhjuseid.

 

Kui palju leidub pestitsiidide jääke Eesti toidus?

 

Aruande raames võttis Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) 2022. aastal Eestis kokku 349 proovi, millest 264 olid tava- ja 85 mahetooted. Tavatootmisest pärit toodete korral tuvastati piirnormi ületus kahest Itaalia päritolu spinati ja ühest Türgi päritolu greibi partiist.

Euroopa Liidus keelatud pestitsiidide jääkide kasututus tuvastati viiest tavaproovist: Itaalia ja Poola päritolu õunte, ühest Hispaania päritolu maasika ja kahest Itaalia päritolu spinati partiist ehk 1,7% kõikidest analüüsitud tavatoodetest.

Mahepõllumajanduslikele esmatootjate 56 toiduproovist jääke ei tuvastatud. Jaemüügi etapis võetud 21 mahetoidu proovist tuvastati üks rikkumine mahetatra korral.

Nii Euroopas kui ka Eestis pööratakse suurt tähelepanu toiduohutusele, millest annavad tunnistust ka 2022. a pestitsiidide jääkide seiretulemused. Kokku uuriti pestitsiidide jääke 110 829 toidu proovist ning nõuetele mittevastavaid proovide analüüsi tulemusi oli vaid 2,2%. Tulemused näitavad, et risk tarbijate tervisele on madal, kuid riskide hajutamiseks on sellegipoolest soovituslik toituda tasakaalustatult, mitmekesiselt ning tarbida erinevate tootjate toodangut.

Eesti 2022. aasta seiretulemuste kohta saab täpsemat teavet PTA kodulehelt.

EL-i tulemused on kättesaadavad EFSA veebilehel interaktiivsena või EFSA 2022. aasta aruandest.


Lugu on pärit Maablogist.