Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn), Tallinna keskkonnaameti ja Helsingi linna koostöös korraldatud Tallinna ja Helsingi rohealade külastusuuringutest selgub, et linlased väärtustavad kõrgelt looduse pakutavaid hüvesid ja võimalusi ning nende mõju inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele.

Uuringute eesmärk oli hinnata nende rohealade külastuskoormust, saada teada külastajate suhtumist looduse pakutavatesse hüvedesse ja ootusi rohealadele.

„Uuringute tulemused näitavad, et roheala külastajatele on looduskeskkonnas viibimine ja sellest saadav positiivne mõju väga oluline,“ ütles SEI Tallinna vanemekspert Piret Kuldna.

„Looduse hüvedest ehk ökosüsteemide teenustest, mida linna rohealad pakuvad, peavad küsitletud linlased kõige tähtsamaks võimalust värskes õhus viibida, puhata ja vaba aega veeta, lihtsalt loodust nautida, vaikuses olla ja tervisesporti teha. Linna rohealad pakuvad ka võimalust loodushääli kuulata, elusloodust jälgida ja marju või muid loodusande korjata, mida hindasid küsitletute seas kõrgemalt just välismaalased. ­Ilmselt on kohalikud elanikud harjunud nende võimalustega ka väljaspool linnarohealasid, mis mujal linnastunud keskkonnas võib olla muutunud haruldaseks. Samuti ei saa unustada, et eakamatele inimestele on tähtis võimalus leida linna rohealadel varju suvepalavuse eest, nagu küsitlus näitas,“ lisas Kuldna.

Et rohealade külastajad tahaksid veelgi enam loodust vahetult kogeda, näitab nende soov matka- ja jalutusradade ning radu tutvustavate kaartide järele. Rohealadele oodatakse ka rohkem mitmes keeles infotahvleid.

Külastusuuringud tehti Kadrioru pargis, Rocca al Mare promenaadi ümbruses, Paljassaare hoiualal, Helsingis Viikki looduskaitsealal ning Harakka saarel.

Rohealadel intervjueeriti kokku 634 inimest, keda küsitlesid Tallinna Ülikool ja Ympäristötutkimus Yrjölä Oy. Külastajate arvu ja päritolu hinnati täpsemalt Paljassaares ja Kadriorus, kus OÜ Positium LBS kasutas selleks mobiilpositsioneerimise andmeid, Paljassaare hoiualal koguti andmeid külastajate arvu kohta ka elektroonilise loenduri abil.

Külastusuuringud toimusid Interregi programmi projekti NATTOURS raames, mille eesmärk on arendada vastutustundlikku loodusturismi Tallinnas ja Helsingis. Uuringud jätkuvad 2018. aasta kevadeni, et hinnata rohealade külastuste ajalisi muutusi.