Ministri allkirjastatud Eesti maaelu arengukava 2007–2013 loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse (meede 1.4.2) määruse muudatus täpsustab toetuse saamise nõudeid.

Muudatuse tulemusel pikeneb 2007. ja 2008. aastal taotluse esitanutel investeeringute tegemise tähtaeg nelja aastani. Taotlejatel, kes taotlevad toetust 2009. aastal ning kellele kohta tehakse taotluse rahuldamise otsus, on aega teha investeeringut kuni kolm aastat.

Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse eesmärk on ajakohastada põllumajandusettevõtteid (sh läbi uute tehnoloogiate kasutuselevõtu) ning aidata kaasa keskkonna- ja tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele.

Toetust saab taotleda põllumajandusloomade pidamiseks ette nähtud ehitise ja sinna juurde kuuluva sööda- või sõnnikuhoidla ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning nendesse paigaldatavate statsionaarsete seadmete ostmiseks. Toetuse määr on kuni 40% (noore ettevõtja puhul kuni 60%) investeeringuobjekti maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta seitsme aasta peale kokku on 7,8 miljonit krooni.

Toetuse eelnevates taotlusvoorudes on määratud loomakasvatusehitiste jaoks toetust 725 miljonit krooni (investeeringute kogumaht on 1,79 mlrd krooni.) Toetust finantseeritakse 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Käesoleva aasta taotlusvooru eelarveks on planeeritud 170 miljonit krooni.

Toetuse taotlusvooru täpse aja annab teada Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).