Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ artiklit 9, esitas Eesti 30.06.2006 komisjonile heakskiitmiseks kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste riikliku jaotuskava. Komisjon avalikustas 4.05.2007 Eesti jaotuskava kohta otsuse, mille kohaselt Eesti peab aastaiks 2008-2012 soovitud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguseid vähendama 47,8% võrra ehk 12,7 miljoni tonnini aastas. Eesti esitas otsuse vaidlustamiseks 16.07.2007 hagi Euroopa Esimese Astme Kohtusse. Kohus nõustus Eesti seisukohtadega ning tühistas komisjoni otsuse.

Seejärel tegi komisjon 11.12.2009 uue otsuse, milles lükkas Eesti esitatud jaotuskava tervikuna tagasi. Otsuse kohaselt peab Eesti komisjonile heakskiitmiseks esitama uue jaotuskava eelnõu. Otsus viitab Direktiivi art 9 lõikele 3, mille kohaselt tohib liikmesriik kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguseid eraldada üksnes juhul, kui komisjon kiidab uue riikliku saastekvootide jaotuskava heaks.

Seega peab KKM komisjonile esitama uue jaotuskava ning enne selle heakskiitmist komisjoni poolt on Vabariigi Valitsusel Direktiivist tulenevalt võimatu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguseid eraldada, sealhulgas heitkoguste reservi jagada. Hetkel käivad antud küsimuses eelläbirääkimised Keskkonnaministeeriumi ja komisjoni vahel.