Harrastuspüügi andmete esitamine on puudulik ja tihtipeale jäetakse andmed üldse esitamata. Tuletame kalastuskaardi alusel püüdvatele harrastuskalastajatele meelde, et püügiandmed tuleb esitada 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.

Andmeid saab esitada elektroonselt kala.envir.ee/ või www.pilet.ee või saata kalastuskaardi andjale tähtkirjaga või digitaalallkirjaga kinnitatult e-postiga. Andmed tuleb esitada ka sel juhul, kui püügil ei käidud või saaki ei olnud. Lisainformatsiooni kalastuskaardi alusel toimunud püügi andmete esitamise kohta annavad Keskkonnaameti vee-elustiku spetsialistid, kelle kontaktid on leitavad Keskkonnaameti kodulehelt.

Harrastajate püütud kalakoguste andmed annavad teadlaste läbiviidud püükide kõrval väärtuslikku lisainformatsiooni ning aitavad veekogude optimaalset kasutust planeerida. Nii on võimalik saada ülevaadet erinevate veekogude kalapopulatsioonide tugevusest, kalade arvukusest ja kudemise õnnestumisest.

Tõese püügiinfo esitamine on ka kalameeste endi huvides, sest see annab harrastuspüügi korraldamiseks selgeid signaale. Näiteks juhul, kui mõnel jõel käib kalapüük, kuid andmeid ei laeku, on põhjust muretsemiseks ning tuleb kaaluda püügi piiramist. Teisalt, kui püügiandmed näitavad püsivalt, et saagid on rikkalikud, viitab see veekogu heale seisundile ning seal on põhjust kalapüüki ka edaspidi lubada.

Keskkonnainspektsioon võtab harrastuspüügi andmete esitamise senisest suurema tähelepanu alla. Andmete esitamata jätmise eest võib määrata rahatrahvi kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot. Lisaks peab andmete esitamise nõude rikkuja arvestama sellega, et talle ei väljastata karistuse kehtivuse ajal ehk ühe kalendriaasta jooksul kalastuskaarte.