Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) viis läbi metallikokkuostupunktide järelevalvekampaania, mille raames kontrolliti möödunud aasta jooksul 28 kokkuostupunkti üle Eesti. Järelevalvekampaania peamiseks eesmärgiks oli kontrollida kokkuostupunktide tegevuse ja seal kasutatavate kaalude vastavust nõuetele.

  • Jäätmed
  • 13. veebruar 2012
  • Vanametalli pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kontrollitud 28 kokkuostupunktist ei tuvastatud rikkumisi vaid 4-l, ülejäänud 24 puhul tuvastati erinevaid nõuetest kõrvalekaldumisi. Põhiliseks rikkumiseks (umbes pooltel juhtudel) oli auto- ja platvormkaalude taatluskehtivusaja ületamine. Levinud rikkumisteks olid ka taatlusnõuetele mittevastavate kaalude kasutamine (nt nõuetekohase märgistuse puudumine) ning konkreetse koguse kaalumiseks sobimatute kaalude kasutamine.

Rikkumiste põhjusteks võib pidada ettevõtete teadmatust kaaludele kehtestatud nõuetest ning kokkuhoidu nõuete järgimiseks vajalikelt investeeringutelt.

TJA juhib tähelepanu sellele, et ostu- müügi tehingutes võib kasutada ainult taadeldud kaale. Taatlemine on kaalu kontrollimine pädeva taatluslabori poolt, et veenduda selle nõuetele ja tüübikinnitusele vastavuses ning seeläbi mõõtmistulemuste usaldusväärsuses. Taadeldud kaalul peavad taatlusplommid, taatluskleebised ja tüübikinnituse märgised olema nähtaval kohal. Taatluskleebis annab muuhulgas infot sellekohta, millal kaalu viimati taadeldi. Uued kaalud peavad läbima Euroopa Liidu esmataatluse, sellisel juhul on taatlusmärgiste asemel tootja või vastavushindamisasutuse poolt paigaldatud märgised (CE, aasta, vastavushindamisasutuse number ja rohelisel taustal M täht ning plommid). Kaale tuleb taadelda perioodiliselt, taatluskehtivusaeg on üks aasta.

Sõltuvalt kaalutavast kogusest tuleb kasutada sobivat kaalu ehk arvestada kaalu alumise ja ülemise mõõtepiiriga. Kaalu kasutamisel allpool selle alumist mõõtepiiri on tegu kaalu kasutustingimuste rikkumisega ning mõõtmistulemused ei ole õiged.

Lisainformatsioon kaaludele kehtestatud nõuete ja kaalukasutaja vastutuse kohta on kättesaadav TJA kodulehelt aadressil: www.tja.ee/kaalukasutaja-meelespea