Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise üleminekuetapp on alanud aastaga lõppenud. Mis muutus sellega seoses Eesti tarbijate jaoks? EL tarbija nõustamiskeskus annab vastused olulisematele küsimustele.

 „Tarbijakaitsealased seadused Euroopa Liidu riikides on enamasti ühtlustatud. Suurbritannia ei muutnud liidust lahkudes ega ülemineku perioodil seni kehtinud tarbija õigusi. Suurim muudatus seisneb selles, et alates käesolevast aastast ei kehti Suurbritannias enam enamik EL otsekohalduvaid määruseid. Näiteks lennureisija õigusi reguleeriv määrus, mistõttu ei saa Suurbritanniast väljuvate lendude puhul reisijad seni kehtinud kaitsega arvestada,“ selgitas EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.

Millised on peamised tarbija õigused?

Kõige sagedamini kasutatavad tarbija õigused puudutavad pretensiooni esitamist kaupade ostul ning e-poest tellimist. EL-st lahkumine ei too kaasa muudatusi Suurbritannia seni kehtivas tarbijaõiguses, seega võivad tarbijad jätkuvalt arvestada pretensiooni esitamise õigusega puudusega kauba puhul ning 14-päevase taganemisõigusega Suurbritannia e-poest ostmisel.

Kasulik on teada, et Suurbritannias kehtiv seadus annab tarbijatele puudusega kauba ostmisel kõrgema kaitstuse taseme kui EL-s nõutav miinimum. Seega on Suurbritanniast ostetud toodete puhul, millel avaldub puudus, õigus kauplejale esitada pretensioon kuue, Šotimaal viie aasta jooksul. „Antud õigus kehtib olenemata müügikanalist, seega ka internetipoest tellitud kaupade puhul“, lisas Tammaru.

Euroopa Liidus kehtiv 14-päevane taganemisõigus e-poest ostetud kaupade puhul jäi Suurbritannias jätkuvalt kehtima. Siiski tuleb tarbijail arvestada, et kui Ühendkuningriigist saabunud e-ostu kättesaamisel tuli tasuda tollimaksu, tuleb kaubast taganemisavaldus esitada e-poele, kuid maksude tagasisaamiseks peab pöörduma Maksu- ja Tolliameti poole.

Milliste õigustega ei saa tarbijad enam arvestada?

Kuigi tarbijate peamised õigused, millega võis Euroopa Liidus arvestada, jäid Ühendkuningriigis kehtima, kaotasid kehtivuse osad otsekohalduvad määrused. Näiteks puudutab see lennureisijate õigusi seoses Ühendkuningriigi territooriumilt alguse saanud lendudega, sh seoses lennu hilinemise või tühistamisega. Eestist või mujalt Euroopast Suurbritanniasse suunduvate lendude puhul on määrus jätkuvalt kehtiv. „Samas teadaolevalt ei vähendata Suurbritannia siseriikliku õigusega seni kehtinud reisijate määrusejärgseid õigusi,“ kommenteeris Tammaru. Samuti jääb kehtima geoblokeeringu ehk asukohapõhise tõkestamise keeld, andmekaitsereeglid ning rändlustasudega seonduv.

Lisaks kaotasid Brexiti üleminekuetapi lõppedes kehtivuse ka mitmed kauplejale nõude esitamise võimalusi reguleerivad otsekohalduvad määrused. Seega ei saa tarbijad enam olukorras, kus  neil on kaebus ja nõue Suurbritannias registreeritud kaupleja vastu, kasutada veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi, Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust ega ka Euroopa maksekäsu menetlust.

Kas Suurbritanniast tehtud ostu korral saab jätkuvalt abi kaebuste lahendamisel?

Igas ELi riigis, lisaks Norras ja Islandil on loodud keskused, mis lahendavad tarbijate piiriüleseid kaebusi, moodustades ECC-võrgustiku. Eesti keskus ehk EL tarbija nõustamiskeskus asub Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti koosseisus. Alates 2021. aastast Suurbritannia vastav keskus enam ECC-võrgustikku ei kuulu, kuid jätkab oma tööd senises ulatuses, tehes tarbijakaebuste lahendamisel koostööd teiste EL riikide keskustega.

Seega saavad Eesti tarbijad vaidluste korral Suurbritannia kauplejaga jätkuvalt küsida nõu ja abi eesti keeles ning esitada kaebuse EL tarbija nõustamiskeskusele, kes vahendab selle Suurbritannia keskusele sisuliseks lahendamiseks. „Kui kaua sellist kohtuvälist ning tasuta kaebuste lahendamise teenust Ühendkuningriik pakub, ei oska prognoosida, kuid täna on selline võimalus Eesti tarbijatele jätkuvalt olemas,“ lisas Kristina Tammaru.