Euroopa Komisjon korraldab peamiselt ettevõtjatele suunatud CE-märgist tutvustava kampaania „CE-märgis – Euroopa turu võti!”. Bioneeri meelest tasub CE märgist tunda ka tarbijatel.

CE-märgis näitab, et toode vastab kõikidele asjakohastele ELi õigusaktidele ning et seda võib turustada ja müüa kogu ELis. Kui tootja lisab oma tootele CE-märgise annab ta omal vastutusel teada, et toode on kooskõlas kõigi oluliste õigusnormidega, eelkõige tervise-, ohutus- ja keskkonnakaitsenõuetega. Normide rikkumise õiguslikud ja majanduslikud tagajärjed on nii rasked, et enamik õiguspäraseid ettevõtjaid järgivad neid. 

Tööstuse ja ettevõtluse volinik, asepresident Antonio Tajani ütles: „Me peame CE-märgise nähtavamaks muutma ja suurendama inimeste usaldust selle vastu. Soovime oma kampaaniaga levitada teadmisi märgise tähenduse ja otstarbe kohta. Inimeste usaldus sõltub ka CE-märgise aluseks oleva süsteemi usaldusväärsusest. Seega suurendab kampaania tarbijate usaldust ja on kasulik tootjatele ja turustajatele.”

Kõikidel Euroopa Liidus müüdavatel toodetel ei pea CE-märgist siiski olema. CE-märgis peab olema ligikaudu 23 tootekategooria toodetel, nagu mänguasjad, elektriseadmed, masinad, isikukaitsevahendid ja liftid.

CE-märgis ei tähenda, et toode on valmistatud Euroopa Majanduspiirkonnas, vaid näitab seda, et toodet on enne selle turule viimist hinnatud ning et toode vastab õigusnormidele (nt ühtlustatud ohutusnõuded). Seega on tootja tõendanud, et toode on kooskõlas kohaldatavate õigusaktide oluliste nõuetega, nt tervisekaitse- ja ohutusnõuded, ning et seda on kontrollinud vastavushindamisasutus.

ELis valmistatud toodete puhul on tootja see, kes  peab tegema vastavushindamise ning koostama tehnilise kausta, mida on vaja EÜ vastavusdeklaratsiooni väljaandmiseks ja tootele CE-märgise kandmiseks. Edasimüüjad peavad kontrollima nii CE-märgise kui ka tõendavate dokumentide olemasolu. Kolmandast riigist imporditavate toodete puhul, peab aga importija kontrollima, kas EList väljaspool asuv tootja on järginud vajalikke õigusnorme ning kas nõutavad dokumendid on olemas.

CE-märgisest on kasu ettevõtjatele ja ametiasutustele.

  • Euroopa toomisharu puhul tagab märgis ELi ettevõtjate juurdepääsu kogu ühtsele turule ilma, et oleks vaja taotleda 27 eraldi luba. Seega vähendatakse vastavuse kontrollimisega kaasnevaid kulusid ja halduskoormust, järgides samas kõrgeid standardeid.

  • Ametiasutuste jaoks muudab see lihtsamaks toodete kontrollimise olukorras, kus ELis turustatavate toodete valik pidevalt suureneb, tegemata seejuures järeleandmisi standardite järgimises.

Rangem kontroll ja tõhusam turujärelevalve parandab siiski CE-märgise mainet ja suurendab tarbijate usaldust selle vastu.

CE-märgise nõuete rikkumise puhul kohaldatavad menetlused, meetmed ja sanktsioonid on sätestatud iga liikmesriigi haldusõiguses ja karistusseadustikus. Sõltuvalt rikkumise raskusest võib ettevõtjale määrata trahvi või mõnel juhul ka vanglakaristuse. Kui toodet ei peeta otseseks turvalisusriskiks, võib tootjale siiski anda enne, kui ta peab toote turult eemaldama, võimaluse tagada toote kooskõla kohaldatavate õigusaktidega.

Tutvustava kampaania käigus korraldatakse ettevõtjatele, kutse- ja tarbijaühendustele ning ajakirjanikele lisaks muudele algatustele kolmkümmend CE-märgise koolitust ja seminari.

Lisateave: http://www.ec.europa.eu/cemarking