6. septembril jõustusid muudatused keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määruses nr 75, mis käsitleb põhjaveekogumite moodustamist, seisundiklasside määramise korda ning põhjavee kvaliteedi piirväärtuseid.

Määruse muutmine on seotud 16. juunil kehtestatud veeseaduse ja kemikaaliseaduse muudatustega. Paljud muudatused on pelgalt normitehnilised – mõned mõisted, mis siiani olid defineeritud määruses, on nüüd üle tõstetud hoopiski veeseadusesse, samuti asendatakse väljend „keemilised näitajad“ läbivalt väljendiga „kvaliteedinäitajad“.

Sisulistest muudatustest lisati keemilise seisundiklassi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate hulka soolase vee sissetungi näitavad parameetrid ning ohtlike ainete kontsentratsioon. Määrusesse lisati ka kvaliteedinäitajad, mille täitmise korral peetakse vee keemilist seisundiklassi „heaks“.

Veel leiduvad määruse uues tekstis põhjavee keemilise seisundiklasside määramisel kasutatavad põhjavett ohustavate saasteainete (näiteks naftasaaduste, kloori, nitraatide ja pestitsiidide) sisalduse läviväärtused.

Kõikide nimetatud muudatuste peamiseks eesmärgiks on tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/118/EÜ (nn põhjaveedirektiiv) sätete täielik ülevõtmine Eesti poolt. Direktiivi eesmärgiks on tagada põhjavee kvaliteedi parandamine läbi kohalikele oludele vastavate kvaliteedinäitajate kehtestamise.

Vt keskkonnaministri määruse teksti Riigi Teatajas