Põlvasse on rajatud Kesk ja osaliselt Jaama tänava 2,5-kilomeetrisele teelõigule nutitee. Ülekäiguradadel toimub jalakäijate teeületuse tuvastamine ja sellest märku andmine ning kaamerate abil sõidukite keskmise kiiruse mõõtmine.

Ülekäigurajad annavad valgussignaaliga märku teed ületavast jalakäijast ning koguvad lisaks isikustamata statistilisi andmeid liiklustiheduse kohta, näiteks loendavad jalakäijatest teeületajaid ning ülekäiguradasid läbinud sõidukeid. Nutiteele on paigaldatud lisaks mõõtepunkt õhu kvaliteedi andmete kogumiseks.

Vallavanem Martti Rõigas rõhutas, et kuigi kohati võib tunduda, et liikluskeskkond on Põlva linnas juba piisavalt turvaline, annab nutitee lahenduse andmestik sellele arvamusele kõrvale ka teistsugust pilti näitavad faktid.

"Tuvastasime juba testperioodi esimesel päeval teelõiku läbinud sõiduki, mille juht sõitis hommikusel ajal läbi Põlva kesklinna 80 km/h kiirusega," tõi vallavanem murettekitava asjaolu välja ning lisas, et tegu pole ainsa tuvastatud piirkiiruse ületamisega. Lisaks puudus kesktänaval kihutanud autol nii ülevaatus kui liikluskindlustus ning see juhtus ajal, mil lapsed lähevad kooli.

Nutiteel kogutavate andmete olulisust toob Põlva vallavanem eraldi esile. "Seadmete poolt kogutud anonüümsed andmed annavad meile tulevikus aluse targemate otsuste tegemiseks," lausus Rõigas. "Kogu targa linna idee tugineb andmete põhjal tehtud informeeritud otsustele. Nutiteega astume olulise sammu teadlikuma planeerimise suunas."  

Bercmani juht Mart Suurkask lisas, et tulevikus saab vajadusel nutikatele ülekäiguradadele juurde integreerida ka sõidukite ja taristu vahelist suhtlust võimaldavaid seadmeid (V2X). 

Nutitee anonüümset liiklusstatistikat näeb veebiaadressil.

Põlva nutitee rajati eesmärgiga suurendada liiklusohutust ja piloteerida linnasisest keskmise kiiruse mõõtmist uuendusliku terviklahendusena koos nutikate ülekäiguradadega.

Töid teostati ja kaasfinantseeriti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, meetme "TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks" raames. Hankelepingu maksumuseks oli koos käibemaksuga 167 980 eurot ning 50% eelarvest moodustas EAS-i toetus.