Wise’i tellitud Kantar Emori uuringust selgub, et 16-19 aastased noored eelistavad töötada ettevõttes, kus nad saavad panustada keskkonna- ning ühiskondlike probleemide lahendamisse. Tööandjalt soovitakse paindlikkust nii tööaja kui -koha suhtes ning võimalust ettevõtte osalusele. 

  • Ettevõtlus
  • 6. september 2022
  • Foto: Andres Raudjalg, Wise

Uuring näitab, et enam kui pooltele noortest (57%) on oluline võimalus panustada ise või koos tööandjaga kliimamuutuse leevendamisesse. Väga oluliseks hindas seda võimalust üle neljandiku (27%) noortest, pigem oluliseks pidas 30%. “Noored ei vali oma tulevast töökohta vaid endale huvipakkuva valdkonna ning töötasu järgi, vaid tähtis on ka see, kas ettevõtte mõtleb jätkusuutlikult ning panustab ühiskonda. Soovides vastata noorte ootustele ning tundes vastutust oma kogukonna ees tegutsevad tehnoloogiaettevõtted selles vallas järjest aktiivsemalt, lükates käima positiivse reaktsiooniahela,” selgitab Wise'i personaliosakonna tiimijuht Brett Lemsalu. 

 

Palk või paindlikkus 

 

Noorte töökohavaliku tegurite kaardistamiseks paluti uuringus osalejail valida kahe hüve vahel ning märkida oma eelistus nende vahel skaalale. Pannes kaalukausile ühelt poolt kõrgema töötasu ning teisalt erinevad hüved, peegeldavad noorte prioriteedid mis suunas tulevikutöö liigub:  

Paindlik tööaeg või kõrgem töötasu ‒ Nende vahel valides otsustaks paindliku tööaja kasuks 33% ning kõrgema töötasu kasuks 16% noortest. 
Paindlik töökoht või kõrgem töötasu ‒ Võimalus töötada ükskõik kust maailmas tõmbab 39% noori. Neljandik vastanuist (25%) eelistab paindlikule asukohale kõrgemat töötasu. 
Osalus ettevõttes või kõrgem töötasu ‒ Võimalus saada osa ettevõtte kasumist motiveerib kolmandikku noortest (32%), kõrgema töötasu valiks neljandik vastanuist (25%). 
Ettevõtte arendamine või kõrgem töötasu ‒ Võimalusele osaleda ettevõtte arendamises eelistavad noored üsna kindlalt kõrgemat töötasu, vastavalt 11% ja 45%.
 

Noori, kes soovivad tulevikus ettevõtjana tegutseda, motiveerib kaardistatud teguritest enim oma firma kasumist osa saamise võimalus (52%). Tehnoloogiaalast karjääri planeerivatele noortele on keskmisest olulisem võimalus töötada igast maailma nurgast (43%).


“Wise’i Tallinna kontoris tegutseb tänaseks üle 1500 inimese, kes on pärit 110 eri rahvusest. Rääkides oma mitmekesise tiimiga oleme aru saanud, et tervislik tasakaal tekib siis, kui töö sobitub inimese elu ümber ehk paindlikkus on märksõna, ilma milleta ei saa me tulevikutööst rääkida,” selgitab Lemsalu.

“Lisaks kodukontorist töötamise võimalusele saab järjest tähtsamaks piirideta töö ehk võimalus töötada mõnest muust riigist. Võttes aluseks oma tiimi soovid oleme loonud töötamise hübriidlahenduse, mis pakub lisaks kodukontorist tegutsemisele võimalust töötada kuni 90 päeva välismaalt,” lisab ta. 

“Teiseks tähtsaks aspektiks on paindlik tööaeg ning selle osana piisav puhkus. Uuendasime sel aastal oma puhkusepaketti, et kõik meie töötajad saaksid aastas vähemalt 33 tööpäeva puhkust. Eesti kontekstis tähendab see, et näiteks 2022. aastal saavad meie töötajad 4 lisapuhkusepäeva. Lisaks saavad wiserid kasutada aastas kolme Minu-päeva, et hallata kõikvõimalikke eraelu sündmusi ning pärast nelja aastat Wise’is ootab kõiki töötajaid lisaks tavapuhkusele kuuenädalane tasustatud vahepuhkus ehk sabbatical,” märgib Brett. 

Uuringu viis läbi Kantar Emor 2022. aasta kevadel, kasutades veebiintervjuusid ehk CAWI-meetodit. Sihtrühma moodustasid 21/22. õppeaasta põhikooli 9. klassi, üldhariduskooli gümnaasiumiastme või muu keskharidust andva õppeasutuse õpilased. Uuringus osales 344 noort.