Metsakasvatuspõhimõtet, et teen tööd ja jätan tulu metsa, kohtab erametsas endiselt harva, kuid asi on paranemas. Pidevat metsakasvatust iseloomustavad valgustusraiete ja esimeste harvendusraiete mahud. Kui metsaomanikud valgustusraieid ja harvendusraieid oma metsades ei korralda, siis on see valdavalt teadmatusest ja usaldamatusest.

Metsanädal läbi ja alanud on looduskaitsekuu.

4-5. mail olid Saaremaal kohalikul metsaühingul külas Söderenergi AB esindaja Rein Megel ja Sangla Turvas omanik Mati Miil. Teemaks oli taastuvenergial põhinevate lokaalsete energiatootmissüsteemide arendamine Saare maakonnas. Kohtuti ka Saare maavalitsuse esindaja Leo Filippoviga ja Valjala vallavalitsuse esindaja Aare Külaotsaga. Selline kohtumine oli käesoleval aastal juba teine ja plaanide järgi mitte viimane.  Kohtumiste eesmärgiks on kaardistada Saare maakonna energiavajadused ja võimalused.

Erilist head meelt on soojaenergiapraktikutele valmistanud soojaettevõte Kuressaare Soojus. Kiita on saanud ka Orissaare vallavalitsus, kes on suutnud hoida oma aleviku kaugkütte võrgustikku ja Valjala vallavalitsus, kelle poolt on tulnud initsiatiiv, et kohalikud metsaomanikud võiksid müüa ise taastuvenergiat. Kiideti ka Leo Filippovit, kui mõistlikku ja laia silmaringiga ametimeest bioenergia valdkonnas.

6. mail kohtus Saaremaa Metsaühing Küdema saeveskis piirkonna metsaomanikega. Tutvustasime pideva metsakasvatuse kontseptsiooni.

8. mail korraldas Saaremaa Metsaühing koostöös Valjala Põhikooliga Võrsna hoiualal puisniidu kevadiste raadamistööde talgud. Traditsiooniliselt on kevadeti enne heinakasvu koristatud puisniitudel hagu, oksi ja tüveseid. Noored teenivad nõnda oma suvist ekskursiooniraha, saades neljatunnise tööpäeva eest 100 krooni. Järgmisel reedel lõpetatakse tööd kahehektarilisel puisniidul.

8. mail lõpetasid kaks esimest metsakasvatajat (Kuno Kongas ja Andrus Kannik) praktikumiperioodi, mille viimane teema oli metsauuendus. Nad läbisid nädalase teooriakursuse ja 7-nädalase praktikaperioodi Saaremaa Metsaühingu liikmete metsades.

8. mai Saaremaa Metsaühingu metsaistutustalgutel istutati 1000 männipuud.

15. mail on Saaremaa Metsaühing koos Tuulte Roosi lasteaialastega loodusmatkal Loode metsas ja puisniidul, kus avastame maailma. Külastame Saaremaa vanimat puud (Mesipuu tamme), metallpõrnikate pesapuud, leinakadakat ja muud huvitavat.

Saaremaa Metsaühing on nüüd juba 5 kuud kavandanud, 4 kuud planeerinud ja 3 kuud rajanud vundamenti pidevale metsakasvatusele Saare maakonnas. Esimesed viljad on küpsemas ja ka esimesed vitsad saadud.

9. märtsil käivitunud koolitusprogrammi tulemusena on nüüd Saare maakonnas kaks koolitatud metsakasvatajat, kes on läbinud nii teoreetilised kui ka praktilised kursused. Üheksal metsakasvatajal on praktika kestmas, kuna läbida tuleb metsakasvatuse kõik teemad alates istutusest kuni esimese harvenduseni.

Peale nädala pikkust sae-motoristi kursust alustati praktikat 40-aastase hooldamata männikultuuri harvendusest. Esimeseks tööks oli raie planeerimine. Raiutavad puud märgiti enne raiet. Nõnda hoitakse kokku aega ja säästetakse ka saebensiini. Samuti on puude ettemärkimine turvagarantii metsaomanikule, et ikka raiutakse õigeid puid. Ka Saaremaa metsaühingule on oluline, et puude märkimist korraldab spetsialist koos metsaomanikuga.

Praktikaks valitud alusmetsas domineeris tihe sarapuu ja kadakas, mis oli vaja välja raiuda, et soodustada loodusliku uuenduse teket ja kuuskedele sobivaid tingimusi. Lisaks harvendusele korrastati naabereralduse firmaharvendusraiet ja ka omaniku enda viie aasta tagust harvendust. Esimene oli ehk liiga hõredaks raiutud ja teine kindlasti liiga tihedaks jäätud.

Seejärel tehti puisniidu taastamisraie järelraiet ja vigastatud puude hooldust, põllumajandusmaa servaäärset puhastusraiet, kuusekultuuri valgustusraiet, pargihooldust, puisniidu raadamist ja lõpetati metsaistutamisega.

Saaremaa Metsaühing koolitab metsakasvatajaid eelkõige oma liikmete metsade hooldamiseks ja sinna, kus käsitöö on ainuvõimalik lahendus. Kava on saata parimad sügisel Luua Metsakooli täiendkoolitustele. Pärast 3-aastast pidevat koolitust ja praktilist tegevust on võimalik saada parimatel tööd metsurina. Metsur on tunnustatud meister metsas metsakasvatusvaldkonnas, kes teeb kiireid ja professionaalseid otsuseid kohapeal. Pideva metsakasvatuse alustaladeks on koolitatud metsakasvatustöötajad. Tulevikus on kava kõik metsabrigaadid varustada keskkonnasõbraliku väiketehnoloogiaga. Metsabrigaadis on 2-3 töötajat ja igas vallas peaks olema tööl vähemalt üks brigaad.

Metsakasvatustööde käigus kogutud puit on energiapuu. Tüveste, latvade ja okste pundid on metsa all laiali puntidena, mida siis väiketraktoritega koondatakse laoplatsile, kus toimub energiapuu kuivatamine  ja hakkimine. Saaremaa Metsaühingul on pikaajaline leping energiapuu ja hakke müümiseks Kuressaare Soojusele.

_________________________________________

Metsakasvatusabi ja konsultatsioonid ikka, endiselt ja pidevalt Saaremaa Metsaühingult. 

Järgmine teabepäev 30. mail kl.10-14 Valjala vallas Siiksaare külas. Teemaks siis metsakaitse, puhkus metsas, metsamajandusest kaitsealadel, hoiualadel.

Veiko Maripuu - Saaremaa Metsaühingu tugiisik

Tel. 51 46 732, e-post Veiko.Maripuu@gmail.com