Maapiirkondade elukeskkonna ja kultuuripärandi säilimise ning sotsiaalse infrastruktuuri edendamise nimel on võimalik mittetulundusühingutel (MTÜ), sihtasutustel (SA) ja ettevõtjatel taotleda PRIAst toetust maale planeeritud investeeringuobjektide kohta.

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) pärinevat toetust on Eestis makstud ka varem ning populaarseimad kasutusalad on olnud külakeskuste ja seltsimajade rajamine. „Selliseid keskusi on ehitatud ja renoveeritud üle Eesti kõikjale ning neist on saanud kohalikule rahvale populaarsed ning väga vajalikud kooskäimiskohad,“ tõdes PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist Bella Štenov. „Seal töötavad huvialaringid, i-punktid, raamatukogud, saab kasutada internetiühendust ja arvuteid. Samuti on selle toetuse abil korrastatud palju matka- ja spordiradu, ujumiskohti, seatud üles viitu, rajatud peoplatse kiikede, lõkkekohtade, laululavadega.“

Štenov ütles, et jätkuvalt saab toetuse abil soetada rahvariideid, muusikariistu ja helitehnikat (kaht viimast esmakordselt ka eraldi), sisustada avalikuks kasutuseks mõeldud kooskäimiskohti. „Esimest korda saab toetust ka kunagiste põllumajandushoonete lammutamiseks, kui rajatis endiseks kasutamiseks enam ei sobi ja lammutamiseks on olemas luba.“

Varasematest taotlemistingimustest erineb Štenovi sõnul nõue, et kohalik omavalitsus ei saa olla taotlejaks oleva MTÜ või sihtasutuse asutaja ega ka osanik.

Toetuste suurus kogu kavandatavast investeeringust sõltub sellest, kes on taotleja: MTÜ-d ja SA-d saavad 90%, väikeettevõtjad kuni 70%  ning keskmise suurusega ettevõtjad 60% investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest. Kui objekti asukoht piirneb Tallinnaga või asub Harjumaal, on toetuse osakaal pisut väiksem.

Taotlusi võetakse vastu 22. detsembrist 2008 kuni 28. jaanuarini 2009 PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Büroodest ja PRIA kodulehelt www.pria.ee saab ka meetme kohta lisainfot ja taotlusvorme, samuti või abi küsida infotelefonil 737 7678.

Nagu eelmistes taotlusvoorudes, hindab PRIA esmalt laekunud taotluste nõuetekohasust ning sobivaks hinnatute asjakohasust hindavad seejärel maakondlikud komisjonid. Nemad koostavad ka projektide paremusjärjestuse. PRIA teeb toetuse määramise otsused 100 tööpäeva jooksul pärast taotlusvooru lõppu. Seejärel on taotlejail kaks aastat aega investeering ellu viia ja esitada PRIAle kuludokumendid, mille kontrollimise järel maksab PRIA toetuse välja.

Mille jaoks on külade uuendamise ja arendamise toetust mullu Eestis kasutatud ja kui suured on käesoleva taotlusvooru eelarved maakondade lõikes, võib näha siit: http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/kulade_uuendamise_ja_1/

PRIA on käesoleva aasta lõpuks toetanud Eesti maaelu, põllumajandust, metsandust ja kalandust kokku umbes 12 miljardi krooniga. Toetuste taotlemise tingimused on välja töötanud Euroopa Komisjon ja Eesti Põllumajandusministeerium. PRIA rakendab meetmeid vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele ning ametil on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad neid tingimusi täidaksid.