Valminud on Keskkonnateabe Keskuse poolt tellitud projekt „Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste arvutamine hajussaasteallikatest“, mille eesmärgiks oli välja töötada lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ) heitkoguste arvutamise hajussaasteallikatest detailne metodoloogia. Selleks selgitati välja vajalikud algandmed ja nende alusel teostati 1990-2008. aasta heitkoguste arvutused nii Eestis üldiselt kui ka maakonniti. Projekti teostajaks oli Estonian, Latvian & Lithuanian Environment SIA.

Projekti raames on arvutatud LOÜ-de heitkogused ehitusel, sõidukite viimistlemisel, keemilisel puhastamisel, trükkimisel, tööstuses, kodumajapidamises, asfaltkatte paigaldamisel, vedel- ning gaasikütuste jaotusel, toiduainete tootmisel (erinevates toiduainetööstustest – nt pagari-, õlle-, leivatööstus jne), looduslikest saasteallikatest (metsad ja põllumaad).

Aruanne koosneb elektroonilisest andmebaasist (MS Access) ning abimaterjalidest (MS Excel vormingus) ja selgitustest (MS Word dokumentidena). Andmebaasi on võimalik vastavalt vajadusele täiendada, lähtudes muutustest heite määramise metoodikas (EMEP). Andmebaasi saab siduda kaardiprogrammidega, et tulemusi ka graafiliselt (kaardipildina) esitada.

Töö tulemusena peaks aruandlus LOÜ-de heitkoguste kohta Piiriülese Õhusaaste Kauglevi Genfi konventsiooni sekretariaadile ning EK-le (sh esitatavate andmete kvaliteet) muutuma paremaks ja hõlpsamini teostatavaks.

Projekti raames välja selgitatud parimad võimalikud arvutusskeeme võetakse edaspidi arvesse nii siseriiklike kui rahvusvaheliste aruannete ning keskkonnaseisundi ülevaate koostamisel.

Projekti lõpparuandega saate tutvuda siin.