7. augustil Radisson Blu Hotell Olümpias toimuval seminaril tehakse kokkuvõtted Eesti kliimamuutustega kohanemise riikliku strateegia ettevalmistamiseks läbiviidavast uurimusest kliimamuutuste mõjude kohta Eesti taristu- ja energiasektorile. Seminari eesmärk on kaasata riikliku strateegia  koostamisse vastava valdkonna asjatundjaid.

Kliimamuutuste mõjust ja nendega kohanemisest Eestis annavad ülevaate Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) Tallinna Keskuse vanemeksperdid Mari Jüssi (transpordisektor) ja Tiit Kallaste (elektritootmine). Soojamajanduseses ja jahutamisel kasutatavaid kliimamuutusetega kohanemise meetmeid tutvustab Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi doktorant Jaanus Uiga. Ettekannetele järgnevad arutelud valdkonna huvigruppide esindajatega riikliku strateegiadokumendi eesmärkide ja meetmekava täiendamiseks.

„Kuigi Eesti taristu ja energiasektor on käesoleva sajandi lõpuks prognoositud kliimamuutuste suhtes üldiselt vähe haavatav, on äärmuslike kliimasündmuste negatiivseid mõjusid ja neist tulenevat kahju majandusele võimalik vähendada. Seda eelkõige parema planeerimisega ja uue taristu rajamisel ka muutuvate kliimateguritega arvestades,“ kommenteeris valmiva uurimuse tulemusi SEI Tallinna vanemekspert ja uuringut läbi viivate teadlaste grupi juht Valdur Lahtvee. 

Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia koostamine on osa Keskkonnaministeeriumi algatatud protsessist, mille tulemusena koostatakse "Riiklik kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030". Riikliku arengukava valmib Keskkonnaministeeriumi juhtimisel eeldatavalt 2016. aasta suvel.

Arengukava koostamise eesmärgiks on tagada Eesti riigi valmisolek ja võimekus kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. See tähendab, et ühiskond laiemalt oleks kliimamuutustest teadlik, suudaks muutustega kaasnevaid riske õigesti hinnata ja nendele asjakohaselt reageerida.

Uuringu läbiviimist rahastavad Euroopa Majanduspiirkonna rahastu ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Seminari kavaga saab tutvuda siin.