Riigikohus on teinud 27. mail 2010. aastal lahendi haldusasjas nr 3-3-1-16-10, milles lahendas Kiviõli Keemiatööstuse OÜ taotlust Keskkonnaministeeriumi tegevusetuse õigusvastasuse tuvastamiseks kahju hüvitamise nõude esitamiseks. Kaebaja hinnangul viivitas Keskkonnaministeerium õigusvastaselt Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri kaevandamisloa väljastamisega alates 1. novembrist 2005 kuni loa väljastamiseni 2008. aasta novembris.

Keskkonnaministeerium põhjendas viivitamist asjaoluga, et kaevandamisloa menetluse ajal  valminud Maapõueseaduse eelnõu §75 lg6 nägi ette enne sätte jõustumist Keskkonnaministeeriumile esitatud põlevkivi kaevandamise lubade taotluste menetlemise peatamise kuni põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kinnitamiseni.

Keskkonnaministeerium leidis, et  nii olulise seadusemuudatuse ettevalmistamise ajal ei saanud Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-le kaevandamisluba anda, kuna sel juhul poleks olnud võimalik arvestada piisavalt riigi ja avalikkuse huvidega. Riigikohtu hinnangul oli tegu õigusvastase viivitusega, kuna õigusliku takistusena ei saa käsitleda asjaolu, et seadusandja valmistab ette või menetleb eelnõu, mis võib jõustudes haldusmenetlust mõjutada.

Samas leidis Riigikohus, et kui seadus on vastu võetud, on tegu juba Riigikogu selgelt väljendatud seisukohaga, seadusandja tahtega, mistõttu võib Riigikogus seaduse vastuvõtmisest peale alata haldusorganil kaalutlusõigus veel jõustumata, kuid vastu võetud seadusega arvestada ning haldusmenetlus seadusest tulenevatel alustel peatada.

Keskkonnaministeeriumi tegevusetust Maapõueseadus §75 lg6 Riigikogus vastuvõtmisest alates pidas Riigikohus õiguspäraseks, kuna viidatud seadusesäte peatas kaevandusloa menetluse. Kahju hüvitamise nõuet otsus ei käsitlenud, kuna see eraldati Tallinna halduskohtu poolt õigusvastasuse tuvastamise nõudest eraldi menetlemiseks.

Vt Riigikohtu otsust haldusasjas nr 3-3-1-16-10