Neljapäeval, 17. juunil kiitis Vabariigi Valitsus heaks kaks eelnõud, millega reguleeritakse kasutatud rehvidest ja romusõidukitest tekkinud jäätmete kogumise, tootjatele tagastamise, taaskasutamise ja kõrvaldamise nõudeid ja korda, eesmärgiga muuta seda liiki jäätmete kogumist ja käitlemist selgemaks ja tõhusamaks.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi hinnangul ei toiminud kehtiva määruse sätted piisavalt hästi. „Kuigi ka täna on romusõidukite, kasutatud rehvide ning kasutatud osade kogumiseks ja käitlemiseks nõuded ja võimalused täiesti olemas, näitab tegelikkus, et need ei ole piisavalt tõhusad ja selle üheks põhjuseks oli see, et regulatsioon ei olnud kõigile osapooltele piisavalt selge," selgitas Tamkivi.

Jaanus Tamkivi tõi näiteks, et sageli juhtus, et kasutajatele ei tagatud võimalust kasutatud rehve tasuta ära anda või ei olnud võimalik kasutatud osi kauplusesse tagasi viia. „Uus regulatsioon käsitleb rehvide tootjaid ja mootorsõidukite tootjaid eraldi, kohustab neid laiendama kogumispunktide võrgustikku ning korraldama teavituskampaaniaid," lisas minister.

Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise uusi nõudeid ja korda kohaldatakse kõikidele mootorsõidukite ja nende haagiste rehvidele. Erandiks on autolammutustöökojale üle antava romusõiduki küljes olevad rehvid, mille käitlemine on reguleeritud mootorsõidukite ja selle osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise määrusega. Rehvide tootjad peavad rajama kogumispunktid vähemalt igasse Eesti linna, alevisse ning üle 1500 elanikuga alevikku 10 kuu jooksul alates määruse jõustumisest arvates.

Rehvide tootjad on kohustatud vanarehve piiramata koguses tasuta tagasi võtma rehvide kasutajalt, mootorsõidukite ja rehvide hooldustöökojalt, kohalikult omavalitsuselt ja omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt.

M1, N1 ja L2e kategooria mootorsõidukite tootja on kohustatud omanikult tasuta tagasi võtma liiklusregistris registreeritud sellist marki sõiduki koos nelja, sõiduki küljes oleva rehviga ja ühe tagavararehviga, mida ta ise turustab.

Mootorsõidukite osade tootja ja turustaja peab korraldama kasutatud osade kogumise nii, et kasutajal oleks võimalik neid osasid tasuta tagasi anda igasse sarnaseid osi müüvasse müügikohta sõltumata sellest kas isik soovib soetada uue toote või mitte. Veel on mootorsõiduki osade tootja kohustatud sõidukiosade turustajalt, hooldustöökodadelt, omavalitsuselt ning jäätmejaama haldavatelt jäätmekäitlejatelt kasutatud osad tasuta vastu võtma.

Tootjatele lisandub kohustus korraldada vähemalt üks kord aastas üleriigiline teavituskampaania, informeerimaks tarbijaid, et vanarehve või romusõidukeid ning nende osi tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning teavitama kasutajaid seda sorti jäätmete tagastamiskohtadest.

Mõlemad määrused jõustuvad üldises korras.