RMK jätkab pärandkultuuri inventeerimist koos Läti riigimetsa haldajate ja Põhja-Vidzeme biosfääri kaitseala administratsiooniga. 2009. aasta oli Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi projekti „Pärandkultuuri väärtused ühise keskkonna- ja kultuuriruumi osaks“ algusaasta, mil projekti raames sai  tööd ligi 30 inimest. Projekti üldeesmärk on teadvustada ja hoida pärandkultuuri.

Koostöös kaardistatakse ühtsel metoodikal Lõuna-Eesti maakondade ja Läti põhjapoolsete regioonide pärandkultuur, luuakse selle teadvustamiseks andmebaas ning piiriülene hooldamis- ja hoiuala, kus propageeritakse metsade säästvat ja mitmekülgset kasutust ning käivitatakse koostööprojektid Eesti ja Läti metsaomanike ja ettevõtjate vahel.

RMK projektijuhi Vaike Pommeri sõnul on Eestil ja Lätil suhteliselt sarnane kultuuriruum, kõrge metsasus ja metsanduse suur osatähtsus regiooni majanduses ja ettevõtluses. ”Projekti algusaasta aga ei olnud meil  Lätiga sugugi sarnane. Majanduskriis on lätlasi karmimalt tabanud ja projekti rahastamine algas neil pea poole aastase hilinemisega. Püüame oma kogemustega partnereid igati toetada, sest tegemist on ikkagi piiriülese koostööprojektiga, kus ainult Eesti edu keegi ei rahasta. Hea on siiski teada, et ka tänastes äärmiselt kitsastes oludes on RMK leidnud võimaluse kavandatud projektitegevusi rahastada,“ selgitas Vaike Pommer.

Esimese sammuna hakatakse otsima inventeerijaid. Projekti tutvustavad infopäevad toimuvad 4. veebruaril algusega kell 10 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis (Kesk 15) ning Tartus, Raadimõisa Hotellis (Mõisavärava 1, Vahi küla, Tartu vald) algusega kell 15. 

Aastatel 2005-2007. kaardistati pärandkultuur - rahva igapäevase elukultuuri märgid Harju-, Järva-, Lääne- ja Raplamaad. ”Praktika näitab, et pärandkultuuri objektid on kaitsmata just teadmatusest tuleneva hävimise suhtes,” lisas Vaike Pommer. 2009. aastal  toimus kaardistamine Valga- ja Võru maakonnas, mille tulemused kantakse Maa-ameti kodulehel paiknevasse  elektroonsesse GIS-andmebaasi  http://geoportaal.maaamet.ee/

Projekti eesmärk lähtub INTERREG IVA Eesti-Läti programmi meetmest soodustada piiriregioonide omavahelist sidusust ja vastab programmi keskkonnakaitse eesmärkidele. Tulemusena tõuseb omavalitsuste, turismiettevõtjate, metsaomanike ja avalikkuse teadlikkus säästva ning mitmekülgse metsakasutuse võimalustest, kuna projekti käigus plaanitakse välja töötada koolitusprogramm, juhendmaterjalid ja läbi viia ühiskoolitused ettevõtjatele, metsaomanikele ning metsaomanike ühenduste liikmetele.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.