RMK on riigitulundusasutus, kelle ülesandeks on riigimetsa säästlik, tulemuslik ja mitmekülgne majandamine. Riigimetsas kehtib igaüheõigus, mis muudab riigimetsa kõigile avatuks, samas on RMK-l metsaseadusest tulenev kohustus tagada riigimetsa kaitse ja jätkusuutlikkus. Nende vastuoluliste ülesannete täitmiseks on oluline kujundada metsakasutajate käitumistavasid ja tõsta nende keskkonnateadlikkust. Üheks võimaluseks siin on loodusharidustöö.

Loodusharidus, keskkonnaharidus, säästva arengu haridus – need mõisted on leidnud kajastamist mitmetes riiklikes dokumentides (säästva arengu seadus, riiklik keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava, riiklik õppekava, Läänemere piirkonna Agenda 21 haridusprogramm jt), mis määratlevad Eesti riigi säästva arengu tee. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava määratleb eesmärgina kujundada isiksust, kes hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ja loodusressursse säästes. Keskkonnaharidus ei ole jäetud ainult  loodusainete hooleks, vaid sisaldub ka õppeaineid läbivas teemas “Keskkond ja säästev areng” ning on suunatud looduspädevuste kõrval ka sotsiaalsete, kommunikatiivsete ja teiste valdkonnapädevuste arendamisele. Läänemere piirkonna Agenda 21 haridusprogrammis on tähtsustatud dünaamilist ja integreeritud õpetust, seost reaalse eluga.

RMK puhkealad ja looduskeskused toetavad oma tegevusega nii RMK ülesannete täitmist kui ka säästva arengu haridust ning on sobivaks õpikeskkonnaks erinevatele sihtrühmadele. Käesolev materjal tutvustab RMK Aegviidu, Kabli, Kauksi, Kiidjärve, Mustjala, Nõva, Oandu, Pähni, Ristna looduskeskuste ja Saare ning Lilli loodusmajade poolt pakutavaid võimalusi.

RMK looduskeskuste taotluseks on looduse ning metsa mitmekülgseid väärtusi ja säästva metsanduse põhimõtteid tutvustades edendada arusaama, et inimene on osa loodusest ja et loodus on kultuuri ja majanduse alus. Meie eesmärgiks on kujundada väärtushinnanguid, mis toetavad säästlikku looduskasutust, keskkonnasõbralikku eluviisi ning muudavad elu vaimselt ja elamuslikult rikkamaks. Olulisel kohal on praktiline looduse tundmine, loomingulise inspiratsiooni ammutamine loodusest ja oskused looduses liikumiseks.

Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse loodusharidusprogramme, metsa- ja loodusteemalisi konkursse, üritusi ning näitusi. Looduskeskustest on võimalik tellida asjatundlikke loodusretkede juhendajaid kõigile huvilistele.

RMK looduskeskused pakuvad koolidele võimalusi õppekava läbiva teema “Keskkond ja säästev areng” ning loodusainete erinevate teemade käsitlemiseks. RMK looduskeskuste programme iseloomustab:

  *õppimine tegutsedes ja uurides

  *kogemine kõigi meeltega

  *integreeritus erinevate õppeainetega

  *heatahtlik, turvaline keskkond.

Rühmadele, kes soovivad iseseisvalt tegutseda, pakuvad RMK looduskeskused koostöös 10 RMK puhkealaga:

  *“seljakotiprogramme” – juhendmaterjale ja vahendeid programmide iseseisvaks läbiviimiseks

  *õppeklassi, -vahendite ja -materjalide kasutamise võimalust

  *lõkke- ja telkimisplatside, loodusradade, vaatetornide, metsaonnide ja -majade kasutamise võimalust.

Looduskeskuste tegevuse ning puhkealade toimetuste kaudu püüame tuua looduse puudutust – sinasõprust loodusega – oma külastajate ellu, et hoida imepärast maailma ka tulevastele põlvedele.

RMK loodushariduskeskused:
Aegviidu looduskeskus
Kabli looduskeskus
Kauksi looduskeskus
Kiidjärve looduskeskus
Mustjala looduskeskus
Nõva looduskeskus
Oandu looduskeskusPähni looduskeskusRistna looduskeskusSaare loodusmajaLilli loodusmaja