Kogukonna otsustav vastuhakk peatas Häädemeeste vallas novembris alanud RMK raietegevuse, kuna raiet kavandati ja ka alustati seadust eirates kohalikke elanikke õigeaegselt kaasamata. Järelkontroll tuvastas, et RMK raius ebaseaduslikult kohati lausa kaks korda rohkem kui metsateatisel märgitud. Tänaseks on kõik Rannametsa - Ikla vana maantee piirkonnas RMK-le väljastatud metsateatised tunnistatud Keskkonnaameti poolt kehtetuks, kuna need ei olnud kooskõlas valla üldplaneeringuga.

  • Maamajandus
  • 22. jaanuar 2021
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Kuna kogukond tuvastas RMK tegevustes Häädemeestel mitmeid vigu, otsustati tellida litsenseeritud metsakorraldaja käest järelkontroll uurimaks, kas tehtud raie vastab sel hetkel Keskkonnaameti poolt kinnitatud metsateatistele.

Kogukonna poolt tellitud eksperdi teostatud kontroll näitas, et rasketehnikaga pinnast kahjustavad uuendusraied ei sobi luitemetsadesse. Samuti tuvastas kontroll, et RMK oli metsateatisel lubatud kogusest kaks korda rohkem metsa maha raiunud. Ühel juhul tuvastati ka raie, mis ei olnud Keskkonnaametile esitatud metsateatisel märgitud ning mis oli lisaks ka vastuolus veeseadusega. Näiteks oli Selgemaa piirkonnas Keskkonnaameti poolt kinnitatud metsateatisel märgitud 258 tihumeetrit. Tegelikult raiuti seal aga 541 tihumeetrit ehk üle kahe korra rohkem.

Kontrolli koostanud metsakorraldaja, Aivar Hallangu sõnul jääb sellise 541 tihumeetrise raide puhul metsaeraldise täiuseks ainult 36,8%.

“Kui nüüd tugevama tormiga kukuvad mõned puud ümber, mis on täiesti reaalne, arvestades mereäärset asukohta ja raiejärgseid pinnasekahjustusi, võib metsaeraldise täius langeda ka alla 30%. Metsaseaduse alusel (MS § 24 lg 5) loetakse sellisel juhul antud mets hukkunuks ja hukkunud metsas võib selle seaduse alusel (MS § 29 lg 12) teha lageraiet vanuseliste või pindalaliste piiranguteta,” selgitab Hallang.

Ebaseaduslikud raied oleksid jäänud tegemata, kui kas Häädemeeste vald, RMK või Keskkonnaamet oleksid metsateatiste esitamisel ja kooskõlastamisel arvestanud valla uue üldplaneeringuga.

Vaieldamatult ebaseadusliku raiega tekitati luitemetsadele korvamatut kahju, mille suutis lõpetada vaid kogukonna sihikindel tegevus MTÜ asutamise, ekspertarvamuste tellimise ja kulukate kohtuvaidluste alustamisega. Sellele lisaks juhtis kogukond tähelepanu raiete luitemetsade looduslikku eripära eiravale tehnoloogiale,  kehtivuse kaotanud valla üldplaneeringule, mille alusel Keskkonnaamet metsateatisi väljastas ja mitmele muule seaduse rikkumisele.

MTÜ Rannamänniku kaitseks jätkab tööd, et kogukonnametsad saaks mõistlikult majandatud püsimetsadena ning et säiliksid ajalooline miljöö, looduslikud ja sotsiaalsed väärtused, mis on olulised kohaliku elu edendamiseks ja kestmiseks.