Eesti Roheline Liikumine kutsub kõiki merelinnast ja heast elukeskkonnast hoolivaid inimesi üles toetama Tallinna linnavalitsuse vastu algatatud ja Reidi tee peatamiseks mõeldud kohtuvaidlust. Kohtuasi on vajalik selleks, et tagada Russalka pargi ja Ingliranna säilimine ka järgmistele põlvedele.

„Kuna Tallinna linnavalitsus on jätnud seadusest tulenevad kohustuslikud mõjuhinnangud tegemata, otsustas Roheline Liikumine avaliku huvi kaitseks välja astuda,“ selgitab MTÜ Eesti Rohelise Liikumise projektikoordinaator Mihkel Annus. „Tänasest on kõigil headel inimestel võimalik panustada Tallinna kesklinna ainukese mereäärse roheala säilimisse!“

Reidi tee ehitusloa vaidlustas Roheline Liikumine keskkonnamõjude hindamata jätmise tõttu. Keskkonnamõjusid on kohustuslik hinnata, kui täidetakse merd üle määratud mahu ning kui kavandatud rajatis mõjutab avalikus kasutuses olevat puhkeala. Tallinna halduskohus võttis kaebuse menetlusse ja ootab Tallinna linna seisukohta esialgse õiguskaitse osas 30. maiks.

Ligikaudu 30 tegutsemisaastaga keskkonnaorganisatsiooni kohtus esindamise kohta ütleb PwC Legal vandeadvokaat Karin Henno: „Otsustasime Rohelist Liikumist Reidi tee ehitusloa vaidlustamises esindada, kuna soovime toetada Tallinna linna sellist arengut, mis oleks tulevikku vaatav ning Tallinna kui merelinna hoidev. Väärtustame läbipaistvat, koostööl põhinevat ja säästva arengu eesmärkidest lähtuvat linnaplaneerimist, mille eest Roheline Liikumine seisab.“

Keskkonnaorganisatsioon juhtis juba 2005. aastal tähelepanu tollase Põhjaväila (Reidi tee eelkäija) vastuolulisusele linnakeskkonna parandamisel. Toonastes ja aasta tagustes ettepanekutes koos rühmitusega „Merelinna kaitseks“ toodi välja ka keskkonnamõjude hindamise vajalikkus nii olulise mõjuga ruumimuudatuse puhul. Tallinna linnavalitsus aga eiras neid ettepanekuid ja sisulisi arutelusid laual olnud alternatiivlahenduste üle. .

Täna avalikustatud hooandmise kampaanias kogub Roheline Liikumine 10 000 eurot kohtuvaidluse rahastamiseks. Kogutud annetusi kasutatakse kohtuvaidluse kuludeks (advokaadibüroolt PwC Legal õigusabiteenuse tellimiseks), kohtuvaidlusest edenemise pidevaks teavitamiseks ning ürituste korraldamiseks Inglirannas.

Annetuskampaania Hooandjas.ee-s

Taustainfot Reidi tee kohta

 • Tallinna linn tahab piki kesklinna mereäärt ehitada 1,7 km pikkuse Reidi tee. See on maanteed meenutav sõidutee Ahtri ja Jõe tänava ristmikult kuni Russalka monumendini Pirita tee – Narva mnt ristmikuni. Sõidutee on küll plaanitud 2+2 sõidureaga, kuid pööreteks mõeldud read muudavad selle suures osas viie-kuuerealiseks transiitteeks.
 • Reidi tee projekt sai 2017 aprilli lõpus Tallinna linnaplaneerimise ametilt ehitusloa.
 • Reidi tee ehitamisel hävineb riikliku kaitse all oleva Kadrioru pargi mereäärne osa (Russalka park) ning kahjustub oluliselt seal kõrval olev Inglirand. Linnavalitsus ohverdab liilkluse hajutamise nimel tallinlastele olulise puhkepaiga, tekitades pöördumatut kahju väärtuslikule ja unikaalsele mereäärele.
 • Niivõrd olulise elukeskkonna muudatuse jaoks on vaja suuremat pilti, mida koostataksegi praegu linnaarhitekti eestvedamisel - Tallinna kesklinna mereääre visioon. Alles seejärel, kui üldised mereääre arendamise põhimõtted paigas, saab ühe teeprojektiga edasi minna.
 • Linnaplaneerimise eksperdid on Reidi tee alternatiivina välja pakkunud kesklinliku tänava lahendusi, mis säilitavad Russalka pargi ja Ingliranna, on võrreldes K-Projekti teeprojektiga kordades odavamad (eeskätt mere täitmatajätmise pärast) ning väiksema keskkonnamõjuga. Nende alternatiivlahenduste vastu pole aga linnavalitsus seni huvi tundnud.
 • Tegelikult ei lahenda planeeritav Reidi tee liiklusummikuid ega kiirenda raskeveokite ärasõitu sadamast. Nagu kinnitab teeprojekti autori K-Projekti tehtud liiklusuuring ja projekti enda seletuskiri, siis uus sõidutee ei muuda liiklust sujuvamaks, vaid toob ummikud kesklinnale lähemale ja süvendab autostumise probleemi. Tallinna Sadam aga peab plaane rekad Vanasadamast Muugale kolida, mis kaotab vajaduse raskeveokite kesklinnast eemalesuunamiseks.
 • Liiklusprobleeme lahendavad tänapäevased linnad integreeritult planeerimise, avalike teenuste (lasteaiad jm) ning säästliku liikuvuse eelisarendamisega, kasutades võimalikult palju tehnoloogilisi ja jagamismajanduslikke võimalusi.
 • Linnaruumi- ja liikuvusekspertide rühmitus “Merelinna kaitseks” on üle aasta tegelenud linnavalitsuse veenmisega, erinevate alternatiivlahenduste väljapakkumisega, arutelude korraldamise ja läbirääkimistega, kuid selle vabatahtliku töö tulemusel pole Reidi tee projekt oma olemuselt – 90ndate autohullustuse vaimus transiitkoridor – põhimõtteliselt muutunud.
 • MTÜ Eesti Roheline Liikumine otsustas 23. mail vaidlustada Reidi tee ehitusloa, kuna sõidutee planeerimisel pole keskkonnamõjusid hinnatud. Keskkonnamõjusid on kohustuslik hinnata mitmel põhjusel, kuid eeskätt plaanitava mere täitmise tõttu.
 • 26. mail avalikustas Roheline Liikumine Hooandja.ee-l annetuskampaania, kus kogub 10 000 eurot kohtuvaidluse rahastamiseks. Kogutud annetusi kasutatakse kohtuvaidluse kuludeks (advokaadibüroolt PwC Legal õigusabiteenuse tellimiseks), kohtuvaidlusest edenemise pidevaks teavitamiseks ning ürituste korraldamiseks Inglirannas.
 • Tallinna halduskohus võttis kaebuse menetlusse ja ootab Tallinna linna seisukohta esialgse õiguskaitse osas 30. maiks.