Majandus- ja kommunikatsiooniminister võttis 8. juunil vastu määruse „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord“ uue redaktsiooni. Suurimaks sisuliseks muudatuseks on kemikaali ohtlikkuse alammäärade tõstmine paljude kemikaalide osas.

Kemikaali ohtlikkuse alammäär kujutab endast väärtust, millest suurema koguse ohtlike kemikaalide käitlemisel ühes käitises peetakse seda ohtlikuks ettevõtteks kemikaaliseaduse tähenduses. Ohtlikud ettevõtted on sellised, mis neis leiduvate kemikaalide tõttu kujutavad endast ohtu inimeste tervisele, keskkonnale või varale. Ohtlikud ettevõtted on käesoleva aasta 1. jaanuarist jõustunud kemikaaliseaduse muudatuste kohaselt kohustatud enne kemikaalide käitlemist koostama ja esitama Tehnilise Järelevalve Ametile ja päästekeskusele teabelehe, riskianalüüsi ning ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani. Samuti peavad nad hiljemalt 2015. a  1. jaanuariks eelnimetatud dokumentidele tuginedes hankima Tehnilise Järelevalve Ametilt tegevusloa.

Muudatustega tõstetakse oluliselt mitmete kemikaalide ja kemikaalirühmade ohtlikkuse alammäärasid – nt mootoribensiini puhul 10 tonnilt 100le, tuleohtlike kemikaalide (R10) puhul 20 tonnilt 100le. Vastavalt määruse eelnõu seletuskirjale väheneb seeläbi ohtlikeks loetavate ettevõtete arv poole kuni kolmveerandi võrra (hetkel on Eestis umbes 520 ohtliku ettevõtet). Määrus jõustub käesoleva aasta 1. oktoobril.


Vt määruse teksti Riigi Teatajas

Allikas: Keskkonnaüiguse Keskus