Kliimaministeerium on ette valmistanud taastuvenergia vähempakkumise määruse muutmise kavandi, millele ootab tagasisidet. Määruse muudatus annab valitsusele võimaluse muuta vähempakkumise võitnud ettevõtte taotluses esitatud tuule- või päikesepargi asukohta, kui selgub, et sinna pole mõjuvatel põhjustel võimalik seda rajada. Muudatused tehakse ka tootmise alustamise arvestuses, et motiveerida tootjaid võrku juba varem energiat andma.

„Püüame teha uute taastuvenergiatootmiste rajamise kiiremaks,“ lausus kliimaminister Kristen Michal. „Meie eesmärk on suurendada kohaliku, soodsa ja rohelise elektri osakaalu. Asukoha muutmise võimalusega mõjuval põhjusel vähendame bürokraatiat ja kõrvaldame takistusi taastuvenergia tootmise alustamiseks.“ 

Ministri sõnul on tegemist turuosaliste poolt oodatud muudatusega. Uut korda, mis annab vajadusel loa 18 kuu jooksul tuule- või päikesepargi asukohta muuta, on plaanis tagasiulatuvalt rakendada juba märtsis välja kuulutatud taastuvenergia vähempakkumisele, mille pakkumised tuleb Eleringile esitada 5. septembriks. 

Teise muudatusena loetakse ühispakkumise puhul taastuvenergia toetuse saamise algusajaks päeva, mil kõik pakkumises osalenud generaatorid on alustanud tootmist. Muudatus motiveerib andma elektrivõrku taastuvelektrit juba enne, kui kõik ühispakkumises välja toodud tootmisseadmed on valminud. Seni kehtiva korra alusel algas kõigi ühispakkumises osalenud tootjate 12-aastane toetusperiood hetkest, millal tootmist alustas esimene ühispakkumises osalenud tootmisseade. See motiveeris tootmise alustamisega viivitama, et ära oodata ka viimase ühispakkumises osalenud tootmisseadme käivitumine.

Eelnõuga plaanitakse muuta ka vähempakkumise korraldamise õiguslikku alust. Alates 1. jaanuarist 2023 kuulutatakse vähempakkumised välja Euroopa komisjoni grupierandi määruse alusel. Nimetatud määruse alusel on päikesepaneelide kõrval konkurentsivõimelised ka teised taastuvenergia tehnoloogiad, mis toetaksid energia tootmist muuhulgas ka talvisel perioodil. Selline võimalus avardab võimalusi pakkumises osalejatele ning pikemas perspektiivis aitab täita ka kliimaeesmärke. 

Juhul kui vähempakkumise võitja on alustanud tootmist, kuid tootmiskohustust ei täida, on Eleringil kohustus määrata ettevõttele kuuekuuline tähtaeg mittevastavuse kõrvaldamiseks. 

Eelnõuga saab peagi tutvuda eelnõude infosüsteemis. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 4. august.