Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030"" eelnõu koos avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute ja linnavalitsuse seisukohtadega.

Kliimakava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas ning selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine.

„Avaliku väljapaneku ning arutelude tulemusena oleme energia- ja kliimakava tublisti täiendanud. Oleme selgesõnaliselt välja toonud, et Tartu linnal on ambitsioon saada osaks Euroopa Liidu missioonist „100 kliimaneutraalset linna 2030. aastaks“," ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. " Põhjalikumalt on kavas käsitletud näiteks kaugküttes biomassi kasutamise põhimõtted ja võimalikud alternatiivid, vesiniku ja sünteetiliste kütuste kui tulevikukütuste osa, energiavaesuse temaatika ning kava mõju linnaeelarvele.“

Energia- ja kliimakava avalik väljapanek toimus eelmise aasta sügisel, mil kõik huvilised said esitada oma arvamusi ja ettepanekuid. Peamisteks teemadeks tõusetusid erasõidukid linnaruumis, kaugkütte- ja elektritootmise keskkonnamõjud, kliimamuutustega kohanemine ja kava elluviimine. Linnavalitsus tutvustas ettepanekuid ja oma seisukohti nende ettepanekute osas 16. veebruaril toimunud avalikul arutelul.

Tartu linna energia- ja kliimakavas on seatud eesmärgiks saavutada Tartus kliimaneutraalsus aastaks 2050 ning vahe-eesmärgiks on vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra võrreldes 2010. aastaga. Kava sõnastab visiooni ja strateegilised eesmärgid ning tegevused nende saavutamiseks. Lisaks linnavalitsuse tegevustele on seatud eesmärkide saavutamisel oluline roll täita ka kõigil linastel, ettevõtetel ja teistel organisatsioonidel.

Kava raames on koostatud ka "Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2020-2040"  ja „Regionaalse ühistranspordi ja multimodaalsete transpordilahenduste arendamise kava“ (Commuting Master Plan). Tartu energia- ja kliimakavaga ning selle lisadega saab tutvuda www.tartu.ee/tartuenergia2030.