Reedel, 20. märtsil algusega kell 10 toimub Tallinnas Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses (Mustamäe tee 33) Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava eelnõu avalik arutelu.

Lääne-Eesti veemajanduskava eesmärk on anda ülevaade pinna- ja põhjavee seisundist, inimtegevuse mõjust veekeskkonnale, veemajanduse pika- ja lühiajalistest eesmärkidest ning meetmetest pinna- ja põhjavee seisundi parandamiseks. Kava hõlmab Saare-, Hiiu-, Harju-, Lääne-, Pärnu-, Viljandi- ja Järvamaa ning Lääne-Virumaa neid maa-alasid, millelt vesi valgub veekogudusse. Just valgalade piiride arvestamine võimaldab veekogude seisundit kõige paremini kaitsta.

Lääne-Eesti vesikonna peamisteks veemajandusprobleemideks on elanikkonna ja majandustegevuse koondumine ning uute linna- ja tööstuspiirkondade teke. See eeldab piisavas koguses kvaliteetse joogivee ja tootmiseks vajaliku vee olemasolu ning võimalusi heitveest vabanemiseks. Paljud rannikulähedased väikesed jõed on inimtegevuse mõju tagajärjel reostunud ning vajavad korrastamist.

Koostatavas kavas tuleb välja pakkuda meetmed veekogude hea seisundi saavutamiseks järgmise kuue aasta jooksul ehk hiljemalt 2015. aastaks. Meetmed on suunatud nii joogivee kvaliteedi parandamiseks, heitvee kahjuliku mõju vähendamiseks kui ka veekogude otseseks puhastamiseks ja tervendamiseks. Kõikide kavandatud abinõude rakendamist takistab aga olulisel määral rahapuudus. Seetõttu hinnatakse kõiki meetmeid eelnevalt nende keskkonnakasust lähtuvalt. Praeguseks on Eestis hinnatud erineva tähtsusega veemajanduse korrastamise abinõude maksumuseks rohkem kui 31 miljardi krooni.

Veemajanduskava eelnõu avaliku arutelu eesmärgiks on tutvustada Lääne-Eesti vesikonna peamisi veemajandusprobleeme ning arutada koos nende probleemide tõsiduse üle. Avaliku arutelu käigus saab ülevaate ka sellest, mida pinna- ja põhjavee seisundi parandamiseks tuleb teha.

Alamvesikondade veemajanduskavade põhjal koostatavate vesikondade veemajanduskavade avalikele aruteludele on oodatud kõik huvitatud isikud, kes vajavad lisateavet veemajanduse olukorra kohta ning soovivad olla seotud Eesti veemajanduse tulevikuga.

Arutelul osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda Keskkonnaministeeriumi kodulehel või teada anda oma osalemissoovist telefonil 626 2855.

Veemajanduskavade koostamist ja rakendamist on alates 2001. aastast korraldanud Keskkonnaministeerium koostöös kõikide asutuste ja kohalike elanikke esindavate organisatsioonidega. Peaaegu kõiki alamvesikondade veemajanduskavasid juba rakendatakse.