Eile kinnitati Euroopa Liidu Nõukogus keskkonnanõukogu järeldused ökoinnovatsiooni ja ringmajandusele ülemineku edendamise kohta Euroopas. Muu hulgas soovitakse näiteks toodetele tulevikus kaasa anda digitaalne keskkonnainfot esitav infoleht.

Kinnitatud järeldustega astuti oluline samm edasi ökoinnovatsiooni edendamise ja ringmajandusele ülemineku suunas, sest need on edasiste tegevuste aluseks kogu Euroopas. Ennekõike rõhutatakse toodete keskkonnainfo olulisust ning kohalike kogukondade rolli looduspõhiste lahenduste kasutuselevõtus.

„Eesti on tuntud enda nutika majandamise ja  uute lahenduste kasutuselevõtu poolest, mistõttu on ökoinnovatsiooni prioriteediks seadmine igati loogiline samm. Oleme julgustanud liikmesriike mõtlema kastist välja ja rakendama lennukaid ideid nii, et need tooksid kasu kõigile – keskkonnale, majandusele ja ennekõike inimestele,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Keskkonnanõukogu järeldused kujundati koostöös liikmesriikide ja huvigruppidega. Ringmajandusele ülemineku võtmetegurid on:

Terviklik tootepoliitika

Sellega rõhutatakse vajadust avaldada toodete kestlikkuse, ohtlike ainete sisalduse ja materjali uuesti ringlussevõtu tingimused. Need on olulised nii selle põhjal ostuotsuseid tegevale tarbijale kui ka tootjale, kes soovivad jäätmetest materjali enda jaoks uuesti tootmisprotsessi lasta.

Läbipaistvus ja digitaalsed võimalused

Tooteinfo läbipaistvus tähendab seda, et selle keskkonnateave ja ohtlike ainete kasutuse info oleks ka avalikult kättesaadav ja seda võimalikult lihtsal kujul. Selle edendamiseks on üks võtmevõimalusi digitaalse infovahetuse suurendamine ja info avalikustamine läbi kõigile kättesaadavate kanalite. Selle kaugem eesmärk on toodetele kaasa anda digitaalne faktileht.

Innovatsiooni motivaatorid

Ringlussevõttu ja innovatsiooni edendavad ka muutused käitumisharjumustes. Siia alla kuuluvad erinevad maksud ja tasud, investeerimisvõimalused, rohelistele riigihangetele üleminek jms.  Järeldustes rõhutatakse vajadust edendada koostööd liikmesriikide vahel, et selliste motivaatorite kasutuselevõttu julgustada ja omavahel nende toimimist tutvustada.

Kohaliku kogukonna tegevus ja teadlikkus

Suur on keskkonna- ja tervisemõjust koondub linnadesse ja kohalikel omavalitsustel on märkimisväärsed võimalused seda targa planeerimise käigus vähendada ja vältida. Suurimat rolli nähakse siin looduspõhistel lahendustel. Need aitavad näiteks reguleerida linna kuumasaarte teket, suuremate vihmavalingute korral maandada üleujutuste riske, tagada madalam transpordisaaste tase jms.

Euroopa Komisjon on alates 2015. aastast tõsiselt ette võtnud ringmajandusele ülemineku edendamise. Sellest ajast on juba välja töötatud üsna mitmeid meetmeid, näiteks ökodisaini tööplaan ja keskkonnahoidlikke riigihangete kriteeriumid. 2018. aasta alguses kinnitatakse lisaks plastiku kasutamise, vee taaskasutamise ja ringmajanduse seire meetmed. Käesoleva nädala alguses jõudsid Eesti juhtimisel Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon kokkuleppele ka jäätmekäitlusdirektiivide muutmiseks.

„Üleminek ringmajandusele käib ennekõike uute ärimudelite kasutuselevõtu kaudu, näiteks asjade laenutamine nende omamise asemel või jagamismajandus,“ ütles Kiisler ning lisas, kogu maailm on suundumas keskkonnasäästlikemate majanduspõhimõtete suunas. „See tähendab üleminekut lineaarselt majandusmudelilt ringmajanduse mudelile, mille eesmärk on hoida materjale võimalikult kaua kasutuses.“

Praegu domineerib toote disainis eelkõige tooda-kasuta-hülga mudel, mis suuresti põhineb odavatel ning palju energiat nõudvate materjalide kasutamisel. See aga tähendab ebakvaliteetseid ning kiiresti jäätmete hulka sattuvaid tooteid, mis on viinud üha kasvavate keskkonnaprobleemideni, sealhulgas jäätmerohkus, kliimamuutused ning eluslooduse hävinemine. „Praktilise poole pealt tähendabki see seda, et kasutaksime loodusvarasid säästlikult ning vastutustundlikumalt. Ökoinnovatsioon on ringmajandusele ülemineku eelduseks ning üksmeelselt vastuvõtud järeldused kinnituseks, et Eesti ja kogu Euroopa on selleks valmis," ütles Kiisler.