Ümarlaud on osa rahvusvahelisest avalike arutelude sarjast, mille raames toimuvad sarnased vestlusringid ka Lätis, Saksamaal, Soomes ja Taanis. Osalema ootame kodanikeühenduste, kohalike omavalitsuste, era- ja avaliku sektori esindajaid. Samuti on oodatud üliõpilased, ajakirjanikud ja kõik teised, kellele antud temaatika huvi pakub.

Ümarlaua taust ja eesmärk

Juurdepääs keskkonnasõbralikele, kuid samas kättesaadavatele energiaressurssidele on kujunenud tänapäeva maailma majanduse oluliseks väljakutseks. Energiavarude ebaühtlane jaotus lisab valdkonnale ka julgeolekumõõtme. Samuti mõjutavad energiavaldkonna otsused ülemaailmset kliimasoojenemist ja seeläbi iga elanikku Eestis, Euroopas ja maailmas. Euroopa Liit püüab kliimasoojenemise vastases võitluses mängida esimest viiulit – 2007. aastal lepiti kokku ambitsioonikates vastavasisulistes eesmärkides 2020. aastaks.  2008. aasta muutunud julgeolekuolukorras ja jahtunud majanduskeskkonna tingimustes on nimetatud eesmärkide saavutamine aga muutunud küsitavaks.

Rahvusvahelise arutelude sarja võtab kokku 2009. a. veebruaris Soomes toimuv konverents, kus ka kümme Eesti ümarlauast osa võtnud inimest osaleda saab.

Ümarlaua „Energiajulgeolek ja kliimaküsimused Euroopa Liidus – Eesti võimalused ja väljakutsedprogramm:

Aeg: 11. detsember kell 13.00 – 16.30

Koht: Euroopa maja, Rävala pst 4, Tallinn

13.00-13.15: Avasõnad

Toivo Klaar, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse juht

13.15-14.15: Ettekanded

  • Euroopa Liidu kliimapakett ja sellega seotud küsimused: Käsper Kivisoo, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi nõunik
  • Energiajulgeolek Eestis ja Euroopas: Andres Mäe, Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

14.15-15.15: Arutelu töörühmades
A. Energia ja julgeolek
B. Energia ja kliima

15.15-15.30: Kohvipaus

15.30-16.15: Töörühmade raport ja arutelu

  • Käsper Kivisoo, ELS
  • Andres Mäe, EVI

16.15-16.30: Ümarlaua kokkuvõte

REGISTREERUMINE: Osalemisest palume teada anda hiljemalt 9. detsembril e-posti aadressile arvo@euroopaliikumine.ee . Registreerumisel palume märkida kumma teema vastu tunnete suuremat huvi – kas energiajulgeolek või kliimaküsimused.

Ümarlaua toimumist toetab Euroopa Liidu programm “Kodanike Euroopa“.