Värske Turu-uuringute AS uuring näitab, et 63% Eesti elanikest pooldab raiemahu vähendamist riigimetsas ning vaid 3% selle suurendamist. Kevadise pesitsusrahu kehtestamise poolt nii riigi- kui erametsades on 93% ning seda ei poolda 6%. 

Turu-uuringute AS-i Omnibuss-uuringu tulemused peegeldavad kogu üle 15-aastase Eesti elanikkonna arvamust. Aprillis läbi viidud uuring näitab, et 63% inimestest arvab, et riigimetsas võiks plaanitust vähem raiuda, 23% on seisukohal, et raiemaht võiks jääda plaanitud suurusjärku ning 3% leiab, et raiuda võiks rohkem. 12% küsitletutest ei avaldanud selle küsimuse osas arvamust. Kevadise pesitsusrahu kehtestamist riigi- ja erametsas pooldab 72% ning pigem pooldab 21% küsitletutest. 4% küsitletutest pigem ei poolda pesitsusrahu ning vaid 2% on resoluutselt pesitsusrahu vastu. 2% küsitletutest ei avaldanud arvamust.* 

Uuring: Enamik eestimaalasi toetab raiemahu vähendamist riigimetsas ning üldist kevadist pesitsusrahu

Surve metsade raieks on aastate jooksul üha suurenenud, viimastel kuudel on metsatööstuse esindajad asunud Ukraina sõja ettekäändel nõudma riigilt raiemahtude tõstmist ja pesitsusrahust loobumist. Uuringu tulemused näitavad aga ilmekalt, et Eesti inimesed selliseid keskkonnaalaseid järeleandmisi ei toeta.

“On väga rõõmustav, et suurem osa eestimaalastest meie riigimetsi ja metsaelanikke nõnda oluliseks peavad. Häälekal, ent pisikesel metsatööstuse lobirühmal ei tohiks olla nõnda suurt mõju meie metsade käekäigu määramisel. Loodan, et ka otsustajad seda mõistavad ja enamuse seisukohta arvestavad,” rääkis Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Siim Kuresoo.

Metsalindude arvukuse suur langus on juba aastaid olnud tõsiseks murekohaks. Kuigi osalist pesitsusrahu on riigimetsades peetud, siis laiemalt selles osas selge sõnum ja otsus riigilt puudub. “Pesitsusrahu osas on tarvis selget otsust ja pikaajalist siduvat lahendust. Praegused hädalahendused ei ole jätkusuutlikud ning meie metsalindude turvalisust raietööde käigus ei taga”, ütles Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu.

Uuring: Enamik eestimaalasi toetab raiemahu vähendamist riigimetsas ning üldist kevadist pesitsusrahu


Tuhandet inimest hõlmav ning esindusliku mitmeastmelise juhuvalimiga arvamusuuring sisaldas kahte metsateemalist küsimust: “Riigimetsas on kavas teha aastatel 2022–2026 igal aastal keskmiselt 9466 hektari suurusel alal peamiselt lageraieid. Kas teie arvates tuleks Eesti riigimetsas raiuda plaanitust rohkem / sama palju, kui plaanitud / plaanitust vähem / ei oska öelda?” ning “Kas pooldate, et kõikjal Eesti metsades (nii era- kui riigimetsas) kehtestataks kevadine pesitsusrahu ehk ei tehtaks raietöid ajal, mil metsas on linnupoegade haudumise ja sirgumise aeg (vastusevariandid olid jah / pigem jah / pigem ei / ei / ei oska öelda)?” 

Turu-uuringute AS esitas Omnibuss-uuringus metsateemalised küsimused keskkonnaühenduste SA Eestimaa Looduse Fondi ning MTÜ Eesti Ornitoloogiaühingu tellimusel.


*Uuringus toodud arvud on ümardatud, mistõttu nende summa on kokku 101%
 

Uuring: Enamik eestimaalasi toetab raiemahu vähendamist riigimetsas ning üldist kevadist pesitsusrahu