Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tellimusel valmis uuring, milles analüüsiti korterelamute renoveerimise tõhustamise võimalusi ja tehti ettepanekuid, kuidas suurendada renoveerimise aktiivsust ja kvaliteeti.

„Renoveerimislainele hoo sisse saamiseks peavad nii avalik kui ka erasektor andma endast parima, et eemaldada teelt kõikvõimalikud takistused. Äsja valminud analüüsist selgub, et renoveerimistempo parandamiseks on oluline tõsta erinevate osapoolte pädevust, kvaliteedinõudeid ja –standardeid, samuti töötada välja regulaarsed tagasiside andmise ja sellega arvestamise lahendused. Lisaks leiti, et Eesti vajab rohkem renoveerimisele keskendunud ehitajaid, projekteerijaid, konsultante ja järelevalvajaid,“ lausus MKMi ehituse asekantsler Ivo Jaanisoo.

Renoveerimisprotsessi võtmeisik on tehniline konsultant, kes on vahendajaks korteriühistu soovide ja võimaluste ning tehniliste lahenduste pakkujate vahel. „Analüüsis leiti, et kvaliteedi tõstmiseks ja teenuse kättesaadavuse parandamiseks tuleks konsultandid integreerida kutsestandardite süsteemi. Samuti on vaja kaasata uusi tegijaid ning mehitada paremini olemasolevaid, et tellijatel oleks renoveerimisturul parem valik võimalikest pakkujatest,“ lisas Jaanisoo.

Analüüsi kohaselt on renoveerimisprotsessi üheks murekohaks erinevate osapoolte tagasiside andmine ja sellega arvestamine muu hulgas toetuste kujundamisel. Intervjueeritavad tõid välja, et ministeeriumi eestvedamisel tuleks luua süsteem, mis aitaks koguda, analüüsida ja arvestada eri osapoolte tagasisidega, sest see mõjutab töövõtjate töömahtu ja kvaliteeti.

Uuring tõi ka välja, et rohkem tuleks toetada osapoolte koostööd. Näiteks soodustades integreeritud hankeid, kus konsultant, arhitekt, projekteerija, tootja ning ehitaja otsivad ühiselt lahendusi ja vastutavad tulemuste eest. Tähtis on, et tagasiside renoveerimisturult ja -tegijatelt jõuab kõikide seotud spetsialistide ja ekspertide koolituste tasemele.

“Saime uuringus osalema just need inimesed, kes teavad renoveerimisest võimalikult detailselt. Erinevate tipptegijate jutus kordusid tihtipeale põhimuredena renoveerimise kvaliteet, tagasisidega arvestamine, spetsialistide puudus ja nende vähene kompetents ning muutmist vajavad regulatsioonid. Loodetavasti saavad riigi esindajad selle tagasiside põhjal aidata veelgi enam kaasa korteriühistute renoveerimise hoogustamisele,“ sõnas LIFE IP BuildESTi konsultant Lauri Lihtmaa.

Korterelamute renoveerimise tõhustamise uuringu tulemused leiab LIFE IP BuildEST kodulehelt.

Uuringu viis läbi MSMedia OÜ koostöös LIFE IP BuildESTi konsultandi Lauri Lihtmaaga (TalTech). Uuringu käigus küsitleti erinevaid tehnilisi konsultante, projekteerijad, ehituse järelevalvajaid, ehitusettevõtjad ja omavalitsuste valdkondlike spetsialiste.

Lisaks äsja valminud analüüsile kogutakse renoveerimislaine hoogustamiseks vajalikku teavet ka jätku-uuringuga, milles analüüsitakse väikeelamute renoveerimise protsessi ja takistusi.

LIFE IP BuildEST on teadusarendusprogramm, mille eesmärgiks on töötada välja lahendused hoonete energiatõhusaks uuendamiseks, Eesti hoonete pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia rakendamiseks. Projekti rahastab Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) ja Eesti riik