Valitsus kiitis täna heaks ettepaneku koostada põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030. Maaeluministeerium esitab arengukava valitsusele hiljemalt 2018. aasta novembris.

Arengukava koostamise eesmärk on koostöös teiste ministeeriumite, koostööpartnerite ja huvigruppidega luua ühtne strateegiline arengudokument ning töötada välja arengukava rakendamiseks vajalikud programmid, meetmed ja tegevused, mis aitaksid kaasa Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toiduainetööstuse arengule ja konkurentsivõime kasvule, maa- ja rannapiirkondade tasakaalustatud arengule, taimede ja loomade heale tervisele, toiduohutusele ning puhta keskkonna ja liigilise mitmekesisuse säilimisele.

Arengukava saab olema ka oluliseks Eesti maaelu arengukava ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi uue programmperioodi planeerimise sisendiks ja aluseks. Arengukava koostamine ja partnerite kaasamine protsessi käigus annavad strateegilise pildi, mis aitab ka paremini EL ja riigieelarve vahendeid planeerida.

Ettepanek oli valitsuse kabinetinõupidamise päevakorras, kuid see vormistati valitsuse istungi otsusena.